Ventetid for avviklede opphold i helseregionene

Av figuren ser vi at det har vært en nedgang i ventetid for avviklede pasienter fra 1. tertial 2004 til 1. tertial 2006 i alle helseregioner unntatt i helseregion Nord, hvor ventetiden har vært stabil. Dette gjenspeiles i en nedgang i ventetid for landet totalt. Ventetiden var i 1. tertial 2006 kortest i helseregion Øst og Sør hvor median ventetid var 41 dager. I Helseregion Nord, som var på den motsatte enden av skalaen, var median vetetid 49 dager.

Andelen langtidsventende (pasienter som har ventet mer enn 6 mnd) er også relativt lik i alle helseregionene, og ligger på mellom ti og 13 prosent i 1. tertial 2006 (se tabell 9.2 og 9.3 for variasjoner i antall ventende, ventetid og andel langtidsventende per helseregion og bostedsområde).

Median ventetid til utredning/behandling for avviklede pasienter ved utgangen av 1. tertial 2004-2006 etter pasientens bostedsregion.

Kilde: NPR

Publisert 5. desember 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

 

                © SAMDATA 2007    |