Korrigerte opphold per årsverk - HF

Korrigert opphold per årsverk, korrigerte opphold per behandlerårsverk og beleggsprosent for 2005, samt prosentvis endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Helseforetak

Korrigerte opphold per årsverk1

Korrigerte opphold per behandlerårsverk1

Beleggsprosent2 (døgnopphold)

Nivå 2005

Prosent endring 2004-05

Nivå 2005

Prosent endring 2004-05

Nivå 2005

Pst poeng endring 2004-05

Sykehuset Østfold HF

20,9

-8,4

30,1

-7,7

101,3

2,3

Asker og Bærum sykehus HF

18,2

1,5

34,9

4,6

88,8

-6,0

Akershus universitetssykehus HF

20,8

-2,7

28,6

-1,4

93,6

-6,3

Ullevål universitetssykehus HF

20,8

2,6

29,1

0,9

91,1

0,6

Aker universitetssykehus HF

19,3

6,4

26,7

1,7

96,4

2,9

Sunnaas sykehus HF

12,7

-3,9

16,2

-6,0

85,5

-4,0

Sykehuset Innlandet HF

23,0

1,7

32,0

2,6

83,1

1,6

Diakonhjemmet Sykehus

21,2

0,4

27,5

-1,3

95,5

2,2

Lovisenberg Diakonale sykehus

23,0

3,8

30,6

3,3

88,2

1,5

Martina Hansens Hospital

31,2

5,7

43,4

5,3

78,8

0,3

Revmatismesykehuset

25,2

-2,8

39,7

-2,4

90,4

7,3

Rikshospitalet HF

20,9

1,4

30,0

-0,5

81,1

-0,5

Sykehuset Buskerud HF

25,9

6,2

37,1

8,5

85,0

-6,0

Ringerike sykehus HF

28,9

14,3

38,7

18,1

98,3

2,5

Sykehuset i Vestfold HF

24,0

3,6

34,5

5,1

100,4

3,5

Sykehuset Telemark HF

29,9

4,5

38,2

5,7

88,4

6,0

Sykehuset Blefjell HF

21,1

-4,9

27,9

-5,0

83,8

2,6

Sørlandet sykehus HF

26,1

4,7

37,6

5,2

85,2

0,2

Betanien Hospital

39,1

1,1

54,3

1,5

91,8

1,5

Helse Stavanger HF

23,3

4,4

31,0

4,1

98,6

-14,94

Helse Fonna HF

24,9

7,8

34,3

6,8

93,8

4,4

Helse Bergen HF3

20,9

3,7

32,3

4,7

92,7

1,7

Helse Førde HF

20,6

0,6

29,1

2,2

77,1

7,8

Haraldsplass Diakonale Sykehus

24,3

5,0

33,2

4,0

87,7

0,8

Haugesund Sanitetsforenings revmatisme sykehus

21,4

0,4

26,3

-0,1

86,6

-7,8

Helse Sunnmøre HF

23,1

2,4

30,1

2,1

96,8

4,7

Helse Nordmøre og Romsdal HF

23,0

1,0

30,9

1,8

81,9

-0,9

St. Olavs Hospital HF

21,2

-0,4

29,6

0,6

97,2

-1,0

Helse Nord-Trøndelag HF

19,9

-0,8

25,9

0,2

88,9

-1,3

Helgelandssykehuset HF

23,2

-0,9

30,7

-0,2

82,5

2,3

Nordlandssykehuset HF

22,5

5,5

28,8

4,1

92,0

16,6

Hålogalandssykehuset HF

19,3

3,0

25,3

2,9

88,3

11,6

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

18,3

-0,4

23,3

-5,7

87,5

4,3

Helse Finnmark HF

15,9

-4,6

23,0

-3,0

83,1

5,7

Totalt

22,0

1,9

30,6

1,7

90,0

1,1

Datakilde: SSB og NPR

1 Antall korrigerte opphold er sum DRG-poeng i ISF for hver enhet/helseforetak. Disse er ikke direkte sammenlignbare med antall korrigerte opphold basert på SAMDATA-vekter som har blitt benyttet i SAMDATA til og med 2004. Dette medfører også at korrigerte opphold per årsverk ikke er direkte sammenlignbart med tilsvarende størrelser presentert i tidligere års SAMDATA.  Ved beregning av endringstall er tilsvarende størrelser for 2004 gjort sammenlignbare. Årsverk og behandlerårsverk er korrigert for årsverk som ikke kan knyttes til DRG-aktiviteten gjennom å benytte samme forhold som mellom totale driftskostnader og driftskostnader til DRG-aktivitet for hver enhet.

2 Beregning av beleggsprosent kan medføre et noe høyere belegg enn det som var reelt da sengedata ikke innrapporteres fra fødestuer mv. Liggedager for døgnoppholdene ved disse enhetene er med. Det vises til vedlegg 5 for en oversikt over hvilke enheter det gjelder.

3 Personelldata Helse Bergen er for 2004 byttet ut med gjennomsnittstall for 2003 og 2005, noe som antas å ha sammenheng med praksis for innrapportering av årsverk til helseforetakets administrasjon. Samme praksis legges til grunn i kapittel 12, Effektivitetsutvikling 1999-2005.

4 Senger for Rehabiliteringstjenesten i Stavanger er ikke med i 2004. 

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |