Driftskostnader DRG-opphold - HF

Driftskostnader DRG-virksomhet per korrigerte opphold, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2005 og prosentvis endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Helseforetak

Driftskostnader per korrigerte opphold1

Driftskostnader per korrigerte opphold1 inkl kapital

Nivå 2005

Prosent endring 2004-052

Relativt kostnadsnivå

Nivå 2005

Relativt kostnadsnivå

Sykehuset Østfold HF

33 651

6,4

1,02

38 015

1,03

Asker og Bærum sykehus HF

28 993

-6,8

0,88

31 617

0,85

Akershus universitetssykehus HF

30 566

0,6

0,93

34 569

0,93

Ullevål universitetssykehus HF3

36 070

5,4

1,09

40 390

1,09

Aker universitetssykehus HF

36 255

1,0

1,10

39 660

1,07

Sunnaas sykehus HF

47 035

0,0

1,43

54 516

1,47

Sykehuset Innlandet HF

30 327

3,2

0,92

34 077

0,92

Diakonhjemmet Sykehus

33 242

1,4

1,01

36 386

0,98

Lovisenberg Diakonale sykehus

33 096

1,6

1,00

36 377

0,98

Martina Hansens Hospital

26 257

0,3

0,80

27 435

0,74

Revmatismesykehuset

23 949

3,9

0,73

25 984

0,70

Rikshospitalet HF

40 281

-3,1

1,22

46 919

1,27

Sykehuset Buskerud HF

27 609

5,6

0,84

30 364

0,82

Ringerike sykehus HF

25 524

-13,6

0,77

29 110

0,79

Sykehuset i Vestfold HF

29 261

-3,6

0,89

33 262

0,90

Sykehuset Telemark HF

25 868

-0,9

0,79

30 301

0,82

Sykehuset Blefjell HF

31 450

-1,9

0,95

34 236

0,92

Sørlandet sykehus HF

27 891

0,1

0,85

32 252

0,87

Betanien Hospital

18 679

-5,9

0,57

19 772

0,53

Helse Stavanger HF

28 565

-1,7

0,87

31 590

0,85

Helse Fonna HF

28 177

-7,5

0,86

32 543

0,88

Helse Bergen HF

32 128

-5,0

0,98

36 441

0,98

Helse Førde HF

33 648

-3,5

1,02

37 972

1,02

Haraldsplass Diakonale Sykehus

28 318

-2,8

0,86

31 129

0,84

Haugesund Sanitetsforenings revmatisme sykehus

32 835

4,7

1,00

33 994

0,92

Helse Sunnmøre HF

32 281

-0,8

0,98

36 225

0,98

Helse Nordmøre og Romsdal HF

30 620

0,3

0,93

33 987

0,92

St. Olavs Hospital HF

37 631

5,6

1,14

41 133

1,11

Helse Nord-Trøndelag HF

33 488

-2,8

1,02

36 710

0,99

Helgelandssykehuset HF

32 997

6,1

1,00

36 710

0,99

Nordlandssykehuset HF

34 791

2,6

1,06

38 660

1,04

Hålogalandssykehuset HF

36 629

-1,1

1,11

42 576

1,15

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

41 936

3,2

1,27

46 935

1,27

Helse Finnmark HF

40 428

-1,4

1,23

45 031

1,21

Totalt

32 948

0,0

1,00

37 062

1,00

Datakilde: SSB og NPR

1 Antall korrigerte opphold som legges til grunn er sum DRG-poeng i ISF for hver enhet/helseforetak. Disse er ikke direkte sammenlignbare med antall korrigerte opphold basert på SAMDATA-vekter som har blitt benyttet i SAMDATA til og med 2004. Dette medfører også at driftskostnad per korrigerte opphold i 2005 ikke er direkte sammenlignbart med tilsvarende størrelser presentert i SAMDATA tidligere år.  Se avsnitt 11.2 og vedlegg 5.

2 Tallene for 2004 er gjort sammenlignbare med 2005 - se note 1) - og inflasjonsjustert med 2,6 prosent.

3 Eksklusiv Oslo Legevakt.

 

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |