Antall DRG-opphold - HF

Antall korrigerte opphold, samlet antall opphold og indeks for pasientsammensetning for 2005, samt endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Helseforetak

Korrigerte opphold1

Samlet antall opphold2

Indeks for pasientsammensetning3

Nivå 2005

Prosent endring 2004-05

Nivå 2005

Prosent endring 2004-05

Nivå 2004

Nivå 2005

Sykehuset Østfold HF

41 040

-3,8

58 191

1,8

0,75

0,71

Asker og Bærum sykehus HF

20 432

5,9

26 662

9,1

0,79

0,77

Akershus universitetssykehus HF

44 218

2,8

60 499

6,5

0,76

0,73

Ullevål universitetssykehus HF

73 103

9,4

88 703

12,3

0,85

0,82

Aker universitetssykehus HF

26 229

1,7

32 714

0,4

0,79

0,80

Sunnaas sykehus HF

5 641

5,1

2 639

-13,0

1,77

2,14

Sykehuset Innlandet HF

76 440

4,7

92 563

2,9

0,81

0,83

Diakonhjemmet Sykehus

13 803

9,9

12 370

10,2

1,12

1,12

Lovisenberg Diakonale sykehus

11 328

7,7

18 075

11,6

0,65

0,63

Martina Hansens Hospital

5 887

5,3

5 726

7,0

1,04

1,03

Revmatismesykehuset

1 497

7,5

1 763

7,3

0,85

0,85

Rikshospitalet HF

86 366

-0,1

92 036

-1,4

0,93

0,94

Sykehuset Buskerud HF

31 292

3,7

37 748

4,6

0,84

0,83

Ringerike sykehus HF

11 396

6,2

14 255

6,1

0,80

0,80

Sykehuset i Vestfold HF

39 414

1,8

50 645

4,4

0,80

0,78

Sykehuset Telemark HF

31 887

9,4

49 786

13,7

0,67

0,64

Sykehuset Blefjell HF

13 683

-0,3

16 351

-1,4

0,83

0,84

Sørlandet sykehus HF

53 272

2,9

75 356

5,5

0,72

0,71

Betanien Hospital

3 906

6,6

6 280

-0,9

0,58

0,62

Helse Stavanger HF

54 722

5,5

70 765

4,1

0,76

0,77

Helse Fonna HF

28 361

5,1

38 200

4,0

0,73

0,74

Helse Bergen HF

83 870

6,0

104 235

7,4

0,82

0,80

Helse Førde HF

21 981

3,3

27 848

1,5

0,78

0,79

Haraldsplass Diakonale Sykehus

11 094

6,2

14 407

3,3

0,75

0,77

Haugesund Sanitetsforenings revmatisme sykehus

1 752

5,6

2 098

11,8

0,88

0,84

Helse Sunnmøre HF

26 984

3,6

35 698

2,8

0,75

0,76

Helse Nordmøre og Romsdal HF

20 574

2,6

25 771

1,1

0,79

0,80

St. Olavs Hospital HF

73 712

3,2

85 087

2,2

0,86

0,87

Helse Nord-Trøndelag HF

22 690

2,3

30 636

5,2

0,76

0,74

Helgelandssykehuset HF

13 790

2,0

18 995

3,9

0,74

0,73

Nordlandssykehuset HF

24 595

3,9

31 252

1,8

0,77

0,79

Hålogalandssykehuset HF

17 062

0,1

23 893

1,5

0,72

0,71

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

38 562

2,9

46 508

1,1

0,81

0,83

Helse Finnmark HF

10 494

-7,5

15 225

-4,9

0,71

0,69

Totalt

1 041 077

3,6

1 312 980

4,3

0,80

0,79

Datakilde: NPR

1 Antall korrigerte opphold er sum DRG-poeng i ISF for hver enhet/helseforetak. Disse er ikke direkte sammenlignbare med antall korrigerte opphold basert på SAMDATA-vekter som har blitt benyttet i SAMDATA til og med 2004. Se avsnitt 11.2 og vedlegg 5.

2 Samlet antall opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).

3 Indeks for pasientsammensetning er forholdet mellom antall korrigerte opphold og samlet antall opphold.

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |