Årsverk per 1000 innbyggere etter personellkategori. Foretaksområder.

Årsverk(1) per 1 000 innbyggere etter personellkategori og foretaksområde. 2004* og 2005. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. Somatiske sykehus(2).  Helseforetaksområder.


HF-område

Pasientens bosted

Leger

Sykepleiere3

Annet pasientrettet
arbeid4

Adm./og kont

Drift/
Service

I alt

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Østfold

1,4

1,5

4,7

4,8

2,5

2,7

2,4

2,3

1,5

1,4

12,50

12,73

Asker og Bærum

1,4

1,4

4,3

4,1

2,2

2,3

2,1

2,5

1,5

1,4

11,49

11,62

Hovedstadsområdet

2,1

2,1

5,6

5,6

3,0

3,1

2,3

2,3

1,8

1,9

14,82

14,95

Innlandet

1,7

1,6

4,8

4,8

2,5

2,6

2,1

2,1

1,4

1,5

12,48

12,57

Ringerike

1,4

1,3

4,5

4,2

2,3

2,0

1,8

1,7

1,3

1,2

11,14

10,36

Buskerud

1,6

1,7

4,8

4,5

2,7

2,8

2,4

2,1

1,5

1,7

13,08

12,76

Blefjell

1,5

1,6

5,0

5,2

2,9

3,0

1,9

2,1

1,4

1,4

12,76

13,50

Vestfold

1,7

1,7

5,2

5,0

3,1

2,8

2,4

2,6

1,9

1,5

14,18

13,59

Telemark

1,6

1,6

5,2

5,4

3,5

3,0

1,5

2,2

1,3

1,3

13,15

13,56

Sørlandet

1,5

1,6

5,2

4,8

2,4

2,3

2,3

2,2

1,7

1,6

12,97

12,50

Stavanger

1,6

1,6

5,1

4,8

3,3

2,5

1,9

2,0

1,1

1,6

13,08

12,38

Fonna

1,5

1,5

5,4

5,4

2,3

2,3

1,9

2,0

1,8

1,9

12,93

13,10

Bergen

1,7

1,7

5,0

5,1

2,3

2,6

2,2

2,4

2,3

2,5

13,55

14,32

Førde

1,7

1,7

5,7

5,6

2,9

3,0

2,3

2,5

2,1

1,9

14,83

14,73

Sunnmøre

1,6

1,7

5,2

5,2

2,7

2,7

1,9

1,9

1,2

1,1

12,57

12,74

Nordmøre/Romsdal

1,8

1,8

5,9

5,7

2,9

3,0

2,2

2,1

1,5

1,2

14,28

13,82

St. Olavs Hospital

1,9

1,9

6,2

6,2

3,0

2,9

2,5

2,5

2,0

1,8

15,50

15,28

Nord-Trøndelag

1,5

1,5

5,7

5,7

2,8

2,4

1,7

1,8

1,4

1,5

13,01

12,92

Helgeland

1,7

1,9

5,8

5,7

3,6

3,4

1,8

1,9

1,6

1,8

14,44

14,80

Nordland

1,9

2,0

5,7

5,8

3,4

3,4

1,8

1,8

1,5

1,3

14,34

14,27

Hålogaland

1,7

1,8

6,1

6,1

3,9

3,8

2,1

2,1

1,5

1,5

15,36

15,31

UNN

2,3

2,6

6,2

6,2

5,6

5,7

2,0

1,8

2,0

2,3

18,18

18,58

Finnmark

2,0

2,3

7,2

6,9

4,3

4,1

2,3

2,6

2,9

2,6

18,72

18,47

Totalt

1,7

1,8

5,3

5,3

2,9

2,9

2,1

2,2

1,7

1,7

13,79

13,82

Datakilde: SSB

* Tallene for 2004 avviker noe fra de som ble publisert i SAMDATA i fjor pga ny inndeling i de underliggende foretaksområdene samt at det i beregningen av rater er tatt ut liggedøgn relatert til fødsler (drg=391), og ikke fødestuer, slik som i fjorårets beregninger.

1 Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus.

2 Inkludert Betania Malvik, somatisk rehabiliteringssenter, Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter.

3 Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.

4 Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid.

 

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}

Datagrunnlag og definisjoner

Personell og senger


 

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |