Årsverk etter personellkategori
Det har gjennom flere år vært en klar vekst i antall årsverk i norske sykehus. Fra 2003 til 2004 så det imidlertid ut til at denne begynte å flate ut. Fra 2004 til 2005 har vekstraten tatt seg noe opp igjen og var på 1,1 prosent.

Det er først og fremst en reell økning i årsverk innen personellkategoriene administrasjons- og kontorpersonell, service og driftspersonell, leger, samt annet pasientretta arbeid som bidrar til den totale veksten. De øvrige personellkategoriene har hatt en svak tilbakegang i årsverk. Antallet hjelpepleiere og barnepleiere har hatt størst nedgang i underkant av fire prosent.

Antall årsverk (1) etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2004 og 2005. Endringer i antall og prosent.

Personellgrupper

2004
(N=)

2005
(N=)

Endringer i antall
2004-2005

Prosentvis endring 2004-2005

Leger

7 922

8 199

277

3,5

Sykepleiere2

24 543

24 515

-28

-0,1

Hjelpepleiere/barnepleiere

4 819

4 629

-190

-3,9

Annet behandl. personell3

6 788

6 735

-53

-0,8

Annet pasientretta arbeid4

1 788

1 886

98

5,5

Adm. og kontorpersonell

9 871

10 281

410

4,2

Service og driftspersonell

7 767

7 941

174

2,2

Totalt

63 498

64 186

688

1,1

Kilde: SSB

1 Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus.
2 Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre
3 Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapipersonell, sosionomer og psykologer.
4 Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

 

                © SAMDATA 2007    |