Antall årsverk per 1000 innbyggere. Bostedsregion.
På landsbasis er det tilnærmet ingen endringer i antall årsverk per 1000 innbyggere fra 2004 til 2005. Antall legeårsverk og antall administrative årsverk øker på landsbasis.

På regionnivå er det heller ingen store endringer fra 2004 til 2005. Helse Sør har en nedgang på 1,9 prosent i totale årsverk pr 1 000 innbyggere, mens Helse Øst har en oppgang på 1,1 prosent. De øvrige regioner har tilnærmet nullvekst.

Det er marginale endringer i personellkategoriene i de ulike regionene. Antall legeårsverk per 1000 innbyggere øker i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord, mens andel sykepleiere er uendret eller går ned i alle helseregioner bortsett fra Helse Midt-Norge.

Årsverk(1) per 1000 innbyggere etter personellkategori. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. 2004* og 2005. Somatiske sykehus(2). Bostedsområder. 

Helseregion

Pasientens bosted

Leger

Sykepleiere3

Annet pasientrettet
arbeid4

Adm./ og kont

Drift/
Service

I alt

Prosentvis endring

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004-2005

Helseregion Øst

1,8

1,8

5,1

5,1

2,7

2,8

2,2

2,3

1,6

1,6

13,52

13,67

1,1

Helseregion Sør

1,6

1,6

5,0

4,9

2,8

2,6

2,1

2,2

1,6

1,5

13,14

12,89

-1,9

Helseregion Vest

1,6

1,7

5,2

5,1

2,7

2,6

2,1

2,2

1,9

2,1

13,46

13,58

0,9

Helseregion Midt-Norge

1,7

1,8

5,8

5,9

2,9

2,7

2,1

2,2

1,6

1,5

14,17

14,10

-0,5

Helseregion Nord

1,9

2,1

6,2

6,1

4,2

4,1

2,0

2,0

1,8

1,9

16,14

16,25

0,7

Totalt

1,7

1,8

5,3

5,3

2,9

2,9

2,1

2,2

1,7

1,7

13,79

13,82

0,2


Datakilde: SSB

* Tallene for 2004 avviker noe fra de som ble publisert i SAMDATA i fjor pga ny inndeling i de underliggende foretaksområdene samt at det i beregningen av rater er tatt ut liggedøgn relatert til fødsler (drg=391), og ikke fødestuer, slik som i fjorårets beregninger.

1 Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus .

2 Inkludert Betania Malvik, somatisk rehabiliteringssenter, Nevrohjemmet rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter.                                                                            

3 Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.

4 Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid.

5 Den prosentvise endringen i antall årsverk per 1 000 innbygger fremstår som 0 til tross for at det i tabell 5.1 fremgår at det har vært en nominell økning i årsverk. Dette skyldes at datagrunnlaget som er brukt for rateberegning inkluderer flere institusjoner, jf. note 2.

 

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}

Datagrunnlag og definisjoner

Personell og senger


Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |