Antall årsverk i prosentandel etter personellkategori
Både leger, administrativt personell og service- og driftspersonell økte sin andel av det totalt antall ansatte i somatisk spesialisthelsetjeneste fra 2004 til 2005.

Andel leger øker mindre enn økning i andel årsverk i administrasjon og service. Om lag 74 prosent av antall årsverk i somatisk spesialisthelsetjeneste er behandlingspersonell, og det er en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra 2004.

Antall årsverk(1) i prosentandel etter personellkategori for somatiske sykehus. 2004 og 2005. Endringer i prosentpoeng.

Personellgrupper

2004

2005

Prosentpoeng endring 2004-2005

Leger

12,5

12,8

0,3

Sykepleiere2

38,7

38,2

-0,5

Hjelpepleiere/barnepleiere

7,6

7,2

-0,4

Annet behandl. personell3

10,7

10,5

-0,2

Annet pasientretta arbeid4

2,8

2,9

0,1

Adm. og kontorpersonell

15,5

16,0

0,5

Service og driftspersonell

12,2

12,4

0,1

Totalt

100

100

 

(N)

63 498

64 186

 

Kilde: SSB

1 Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår ved somatiske sykehus.
2 Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre
3 Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapipersonell, sosionomer og psykologer.
4 Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

 

                © SAMDATA 2007    |