Andel elektive dag- og døgnopphold inn og ut av helseregionene

Det har i alle helseregioner, med unntak av helseregion Midt-Norge og helseregion Nord vært en prosentvis økning i elektive opphold som overstiger den prosentvise økning i antall opphold totalt. Totalt sett økte elektive opphold med syv prosent fra 2004 til 2005.

Antall elektive dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2005.


Pasientenes bostedsområde
(Helseregion)

Behandlingssted

Helse Øst
RHF

Helse Sør
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle

Private
komm.

Utenfor
bosted

I alt

Helseregion Øst

196 667

36 498

676

977

214

4 125

20 932

63 422

260 089

Helseregion Sør

5 012

167 003

1 376

217

82

1 025

5 922

13 634

180 637

Helseregion Vest

744

5 072

137 528

378

77

952

6 235

13 458

150 986

Helseregion Midt-Norge

1 217

2 139

1 133

89 355

189

201

8 304

13 183

102 538

Helseregion Nord

1 034

2 386

938

1 865

72 956

358

1 080

7 661

80 617

Ugyldig bosted/ utlendinger

138

202

46

76

12

1

0

475

475

Bosatt utenfor behandlings-sted

8 145

46 297

4 169

3 513

574

6 662

42 473

111 833

 

I alt

204 812

213 300

141 697

92 868

73 530

6 662

42 473

 

775 342

 

Kilde: NPR

Kontaktperson:
{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 21. november 2005

                © SAMDATA 2007    |