Effektive senger

Antall effektive senger i sykehus per 1000 innbyggere. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. 2004* og 2005. Helseforetaksområder.

HF-område

Pasientens bosted

2004

2005

Østfold

2,44

2,37

Asker og Bærum

2,23

2,24

Hovedstadsområdet

2,74

2,75

Innlandet

2,76

2,75

Ringerike

2,51

2,45

Buskerud

2,79

2,89

Blefjell

3,07

3,11

Vestfold

2,68

2,56

Telemark

3,61

3,58

Sørlandet

2,77

2,71

Stavanger

2,29

2,56

Fonna

2,81

2,74

Bergen

2,77

2,72

Førde

3,78

3,40

Sunnmøre

3,08

2,91

Nordmøre/Romsdal

3,08

3,03

St. Olavs Hospital

2,87

2,94

Nord-Trøndelag

2,54

2,51

Helgeland

3,53

3,42

Nordland

3,45

2,91

Hålogaland

3,55

3,12

UNN

2,96

2,91

Finnmark

3,42

3,26

Totalt

2,82

2,78


 Datakilde: SSB

* Tallene for 2004 avviker noe fra de som ble publisert i SAMDATA i fjor pga ny inndeling i de underliggende foretaksområdene samt at det i beregningen av rater er tatt ut liggedøgn relatert til fødsler (drg=391), og ikke fødestuer, slik som i fjorårets beregninger.

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |