Bruk av sykehustjenster eks. dialyse, kjemoterapi og rehabilitering

Et annet viktig moment når man sammenligner regionale forskjeller i forbruk av sykehustjenester er omfanget av dialyse, kjemoterapi og rehabilitering. Bruken av dagbehandling er spesielt følsomt i forhold til denne typen behandlinger, siden disse gruppene kjennetegnes ved at det er mange behandlinger per pasient. Betydningen av disse diagnosegruppene kommer tydelig fram i tabell 7.6, der bruk av sykehustjenester i regionene er presentert eksklusive opphold for dialyse, kjemoterapi og rehabilitering. Mens det er store regionale forskjeller i dagbehandlinger når disse gruppene er inkludert – med forbruksrater som varierer mellom 102 og 137 – blir disse forskjellene nå langt mindre framtredende: med dialyse, kjemoterapi og rehabilitering unntatt fra tallmaterialet varierer forbruksratene bare mellom 54 og 65. Tabellen under viser den forholdsvis store andelen av opphold innenfor de nevnte diagnosegruppene i helseregion Sør: denne regionen skiller seg nemlig ut med en langt høyere forbruksrate enn de andre regionene når dialyse, kjemoterapi og rehabilitering er inkludert, mens det er helseregion Vest som ligger høyest.

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2004 og 2005. Døgnopphold og dagbehandling eksklusive dialyse (DRG 317), kjemoterapi (DRG 410A-C) og rehabilitering (DRG 462A-C). Forbruksrater per 1 000 innbyggere og antall opphold.

Helseregion Pasientenes
bosted

Døgnopphold

Dagbehandling

Samlet antall opphold

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

 

171

172

52

58

222

229

282 036

286 956

85 777

96 564

367 813

383 520

Helseregion Sør

 

183

187

55

55

238

242

163 528

168 159

49 223

49 846

212 751

218 005

Helseregion Vest

 

170

172

57

65

227

237

161 431

164 457

53 902

62 568

215 333

227 025

Helseregion Midt-Norge

180

181

57

54

237

235

116 347

117 350

36 507

35 286

152 854

152 636

Helseregion Nord

 

193

195

56

57

249

252

89 275

90 109

25 847

26 326

115 122

116 435

Ureg./utlendinger

(3 326)

(3 562)

(231)

(202)

(3 557)

(3 764)

Totalt

 

176

178

55

58

231

237

815 943

830 593

251 487

270 792

1 067 430

1 101 385

Kilde: NPR

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

Publisert 9. november 2005

                © SAMDATA 2007    |