Bruk av sykehustjenester etter type opphold, DRG-poeng
Et annet aktivitets og ressursmål på bruk av sykehustjenester er korrigerte DRG-poeng (benevnes heretter som DRG-poeng). Fra 2004 til 2005 økte DRG-produksjonen i sykehusene med 40 995 poeng; dvs. med nesten fire prosent. Korrigert for befolkningsutvikling er økningen på 3,1 prosent. Den faktiske DRG-produksjonen øker mest innenfor dagbehandling, der den prosentvise veksten er på 8,1, mens tilsvarende økning for døgnopphold er på 3.2 prosent. Endringen i forbruksrater er noe lavere; 6,1 prosent for dagbehandling og 2,1 prosent for døgnopphold.

Helseregion Sør har flest DRG-poeng per 1 000 innbyggere (255), mens helseregion Øst og helseregion Vest har færrest (223), noe som selvsagt reflekterer at dette er regionene med henholdsvis flest og færrest opphold i forhold til folketallet. Når det gjelder endringer fra 2004 til 2005, er veksten i rater størst i helseregion Vest (5,2 prosent) og minst i helseregion Midt-Norge (1,3 prosent). Størst forskjeller er det innenfor dagbehandling, der endringen i produserte DRG-poeng i forhold til befolkning varierte fra 15,2 prosent i helseregion Vest og -5,6 prosent i helseregion Midt-Norge. Helseregion Øst har også hatt en relativt stor økning innenfor dagbehandling, med over 10 prosent flere produserte DRG-poeng per 1 000 innbyggere i 2005. Forskjellene er mindre framtredende når det gjelder døgnopphold, der det har vært en vekst i alle regioner på mellom 1,6 (helseregion Øst) og 3,4 prosent (helseregion Vest).

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2004 og 2005 etter type opphold. Forbruksrater (sum DRG-poeng per 1 000 innbyggere) og sum DRG-poeng.

Helseregion Pasientenes bosted

Døgnopphold

Dagbehandling

Samlet antall opphold

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

188

191

29

32

217

223

310 557

318 639

48 525

54 298

359 082

372 937

Helseregion Sør

209

216

37

39

246

255

187 420

194 349

32 910

35 286

220 330

229 635

Helseregion Vest

179

185

33

38

212

223

169 341

177 066

31 381

36 029

200 723

213 095

Helseregion
Midt-Norge

194

199

36

34

230

233

125 553

129 008

23 208

22 348

148 761

151 356

Helseregion Nord

205

209

33

34

238

243

94 810

96 928

15 178

15 561

109 988

112 489

Ureg./utlendinger

(2 986)

(3 369)

(123)

(109)

(3 109)

(3 477)

Totalt

193

197

33

35

226

233

890 668

919 358

151 326

163 631

1 041 994

1 082 989

Kilde: NPR

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

Publisert 8. oktober 2006

                © SAMDATA 2007    |