Bruk av sykehustjenester i regionene etter innleggelsesmåte og type opphold
I 2005 var det 16 056 flere opphold i aldersgruppen over 80 år enn i 2004, noe som tilsvarer en økning på 9 prosent. Eldres bruk av sykehustjenester økte dermed enda mer enn i 2003-2004, da veksten var på 6,1 prosent (Jørgenvåg, 2005).

Forbruksveksten i denne aldersgruppen ligger betydelig høyere enn for befolkningen som helhet, som hadde en økning på 4,6 prosent. Korrigert for befolkningsutvikling var veksten i opphold blant eldre over 80 år på 7,6 prosent i 2004-2005, mot 4,2 prosent i 2003-2004. Veksten fordeler seg på elektive døgnopphold og døgnopphold for øyeblikkelig hjelp med henholdsvis 4,3 og 4,7 prosent.

Det er betydelige forskjeller i forbruksrater for denne aldersgruppen, og det er fortsatt helseregion Sør som har flest opphold per 1 000 innbyggere. Selv om alle regioner opplevde vekst i eldres bruk av sykehustjenester, er det forskjeller også her: mens helseregion Sør hadde 12,6 prosent flere opphold per 1 000 innbyggere i 2005, var økningen på bare 2,3 prosent i helseregion Nord. For helseregion Øst var tilsvarende tall 6,4 prosent, for helseregion Vest 8 prosent, og for helseregion Midt-Norge 5,7 prosent.

Rater for antall opphold i regionene i 2004 og 2005 etter alder, type opphold og innleggelsesmåte. Rater per 1 000 innbyggere 80 år og eldre.

Helseregion Pasientenes bosted

Opphold totalt Døgn og dag 80 år +

Elektive døgn-opphold 80 år +

Ø-hjelp døgn-opphold 80 år +

Ø-hjelp døgnopphold med. DRG 80 år +

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

793

844

109

113

456

468

388

402

59 672

64 320

8 187

8 601

34 331

35 642

29 223

30 606

Helseregion Sør

932

1 049

 136

146

456

478

389

415

40 708

46 407

5 920

6 456

19 924

21 128

17 012

18 350

Helseregion Vest

834

901

 127

133

485

498

419

434

35 167

38 362

5 337

5 659

20 442

21 214

17 654

18 456

Helseregion Midt-Norge

835

883

109

98

472

489

409

424

26 480

28 382

3 447

3 163

14 961

15 731

12 962

13 613

Helseregion Nord

793

811

118

121

481

504

407

431

16 174

16 790

2 397

2 497

9 813

10 434

8 306

8 924

Ureg./ utlendinger

(160)

(156)

(8)

(7)

(128)

(136)

(106)

(124)

Totalt

 

837

901

119

122

467

483

400

417

178 361

194 417

25 296

26 383

99 599

104 285

85 263

90 073

Kilde: NPR

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

 

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |