Kostnader og finansieringskilder - helseregioner

Øremerkede statstilskudd finansierer 9 prosent av kostnadene på landsbasis. Denne andelen er jevn for alle helseregioner med unntak av Helse Øst RHF der andelen er markert lavere enn i de andre regionene. Andel poliklinisk refusjon er lavest i Helse Øst RHF og i Helse Vest RHF, og høyest i Helse Sør RHF.

Omlag 82 prosent av kostnadene i psykisk helsevern finansieres via de regionale helseforetakenes basisramme. Det tilsvarer omlag 10 milliarder kroner på landsbasis. Andelen finansiert av det regionale helseforetaket er høyest i Helse Øst RHF med omlag 85 prosent, mens andelen i Helse Midt-Norge RHF er lavest, med omlag 77 prosent.

Kostnader til, og finansiering av psykisk helsevern. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. Regionale helseforetak 2005. Millioner kroner.

 

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Sum

Totale driftskostnader

4 824

2 014

2 485

1 532

1 353

12 209

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

205

134

111

86

73

609

B. Øremerkede statstilskudd

358

219

223

165

134

1 099

C. Tilskudd til forskning, utdanning mv

0

0

0

0

0

0

D. Andre inntekter

168

62

83

102

60

474

E. Finansiert av RHF1)

4 093

1 599

2 069

1 179

1 086

10 026

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB
1) Driftskostnader finansiert av RHF er residualbestemt som totale driftskostnader minus finansieringskategoriene A, B, C og D.

 

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |