Kostnader og finansiering - voksne

Takster for polikliniske refusjoner og tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra er endret de siste årene. Omlegging av finansieringsmodeller gjør at sammenligning av finansieringskomponenter fra 2004 til 2005 er vanskelig, men sammenligning mellom regioner samme år kan gjøres.

Kostnader til og finansiering av psykisk helsevern for voksne. Finansiering fordelt på ulike finansieringskilder. Regionale helseforetak. 2005. Millioner kroner.

 

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Sum

Totale driftskostnader

4 073

1 666

2 080

1 281

1 093

10 193

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Polikliniske refusjoner

130

85

66

53

41

374

B. Øremerkede statstilskudd

247

161

145

107

104

764

C. Tilskudd til forskning, utdanning mv

0

0

0

0

0

0

D. Andre inntekter

133

53

69

95

49

399

E. Finansiert av RHF1)

3 562

1 368

1 800

1 026

899

8 656

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB
1) Driftskostnader finansiert av RHF er residualbestemt som totale driftskostnader minus finansieringskategoriene A, B, C og D.

 

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |