Driftskostnader - helseregioner

Den samlede kostnadsvekst på fem prosent skjuler store regionale variasjoner. Helse Øst RHF har sterkest kostnadsøkning, med en vekst på 6,8 prosent, mens Helse Sør RHF har tilnærmet nullvekst i kostnader til psykisk helsevern. Helse Vest RHF og Helse Nord RHF har en kostnadsvekst i størrelsesorden seks prosent, mens Helse Midt-Norge har en kostnadsvekst i underkant av fem prosent.

Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og samlet. Korrigert for gjestepasientoppgjør. Helseregioner. 2004 og 2005. Millioner kroner målt i faste 2005 kroner, og prosentvis endring.

 

Psykisk helsevern
for barn og unge

Psykisk helsevern
for voksne

Sum
psykisk helsevern

2004

2005

Pst. endr

2004

2005

Pst. endr

2004

2005

Pst. endr

Helse Øst RHF

712

752

5,6

3 807

4 073

7,0

4 519

4 824

6,8

Helse Sør RHF

324

348

7,4

1 682

1 666

-0,9

2 006

2 014

0,4

Helse Vest RHF

360

406

12,6

1 981

2 080

5,0

2 341

2 485

6,2

Helse Midt-Norge RHF

231

251

8,4

1 232

1 281

4,0

1 464

1 532

4,7

Helse Nord RHF

240

260

8,0

1 033

1 093

5,9

1 273

1 353

6,3

Sum RHF

1 868

2 016

7,9

9 735

10 193

4,7

11 603

12 209

5,2

 

Datakilde: SINTEF Helse og SSB

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |