Driftskostnader - helseregioner - kroner per innbygger - voksne

Totale driftskostnader til psykisk helsevern for voksne. Korrigert for gjestepasientoppgjør. Helseregioner. 2004 og 2005, og 2005 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger 18 år og eldre og i prosent av landsgjennomsnittet. Målt i faste 2005 kroner.

RHF

2004

Pst av lands-gjennom-snittet

2005

Pst av lands-gjennom-snittet

2005 inkl av-skrivninger mv

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

2 968

107

3 143

109

3 452

111

Helse Sør RHF

2 453

89

2 415

84

2 648

85

Helse Vest RHF

2 801

101

2 908

101

3 141

101

Helse Midt-Norge RHF

2 511

91

2 593

90

2 745

88

Helse Nord RHF

2 935

106

3 102

108

3 338

107

Sum RHF

2 767

100

2 873

100

3 123

100

 

Datakilde: SSB

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |