Driftskostnader - helseregioner - kroner per innbygger - barn og unge

Totale driftskostnader til psykisk helsevern for barn og unge. Korrigert for gjestepasientoppgjør. Helseregioner. 2004 og 2005, og 2005 inkludert avskrivninger mv. Kroner per innbygger 0-17 år og i prosent av landsgjennomsnittet. Målt i faste 2005 kroner.

RHF

2004

Pst av lands-gjennom-snittet

2005

Pst av lands-gjennom-snittet

2005 inkl av-skrivninger mv

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

1 917

112

2 001

108

2 227

111

Helse Sør RHF

1 546

90

1 657

90

1 824

91

Helse Vest RHF

1 493

87

1 678

91

1 786

89

Helse Midt-Norge RHF

1 492

87

1 617

88

1 676

84

Helse Nord RHF

2 170

126

2 355

128

2 535

126

Sum RHF

1 717

100

1 845

100

2 005

100

 

Datakilde: SSB

Publisert 25. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |