Oppholdstid etter institusjonstype og helseregion

Sykehus har kortere median oppholdstid enn det distriktspsykiatriske tilbudet med unntak av Helse Nord RHF. Samarbeid mellom institusjonene, som blant annet fører til oppsplitting av pasientbehandlingen i flere opphold kan være årsak til dette.

Fordeling av oppholdstid etter institusjonstype og regiontilknytning. Avsluttede institusjonsopphold i 2005. Prosent opphold for hver tidskategori og median oppholdstid.

 

Oppholdstid1)

Totalt

N

Median opp-holdstid

0-8
døgn

9-30 døgn

31-90 døgn

≥91 døgn

Helse Øst RHF

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

48

25

19

8

100

8 465

9

Distriktspsykiatriske tilbud

42

22

26

11

100

3 286

14

Andre døgninstitusjoner

2

0

7

91

100

55

547

Sum Helse Øst RHF

46

24

20

9

100

11 806

11

Helse Sør RHF

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

53

26

15

6

100

4 730

7

Distriktspsykiatriske tilbud

30

43

20

7

100

3 584

15

Sum Helse Sør RHF

44

33

17

6

100

8 314

12

Helse Vest RHF

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

52

25

16

7

100

4 388

8

Distriktspsykiatriske tilbud

38

39

15

8

100

3 727

13

Sum Helse Vest

46

31

16

7

100

8 115

11

Helse Midt-Norge RHF

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

52

26

14

7

100

1 535

8

Distriktspsykiatriske tilbud

36

37

16

12

100

751

14

Andre døgninstitusjoner

7

64

24

5

100

146

21

Sum Helse Midt-Norge RHF

44

32

15

9

100

2 432

11

Helse Nord RHF

 

 

 

 

 

 

 

Sykehus

47

26

20

7

100

2 177

10

Distriktspsykiatriske tilbud

52

34

10

4

100

2 529

8

Andre døgninstitusjoner

9

58

33

0

100

 33

21

Sum Helse Nord RHF

50

30

15

5

100

4 739

9

 

Datakilde: NPR
1) Faktisk oppholdstid beregnes ut fra varighet mellom innleggelsesdato og utskrivningsdato.

Datagrunnlag og definisjoner:
Pasientdata for voksne

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link} 

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |