Pasienter - voksne
Her presenteres et utvalg av pasientbehandlingen innen psykisk helsevern for voksne med hensyn på varighet av behandlingen og diagnosesammensetning.

Datagrunnlaget er opphold ved døgninstitusjoner for voksne i det psykiske helsevernet i 2004. Et opphold er her definert som den perioden en pasient får sammenhengende døgnbehandling ved institusjonen. Det vil si at i de tilfeller en pasient har interne overføringer innenfor institusjoner, blir disse lenket sammen til ett opphold ved institusjonen. Antall opphold ved institusjonen er ikke det samme som antall pasienter (personer) behandlet ved institusjonen fordi samme pasient kan ha flere opphold i løpet av året.

Utvalget av pasientbehandlingen er begrenset til institusjoner som har levert komplette pasientdata til NPR. Dette utvalget av institusjoner dekker 74 prosent av aktiviteten målt i oppholdsdøgn utløst i 2004.

For presentasjonene som inneholder fordeling etter diagnosegruppe er utvalget ytterligere begrenset til institusjoner som har tilstrekkelig registrering av diagnoseinformasjon. Kriteriet for inklusjon av institusjonen er at minimum 80 prosent av utskrivningene må ha registrert diagnose. Institusjonene som oppfyller dette kriterium står for i alt 51 prosent av døgnaktiviteten, målt i antall oppholdsdøgn utløst i 2004.

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |