Opphold etter diagnosegruppe ved ulike institusjonstyper

Pasienter med schizofrenidiagnoser utgjør en betydelig mindre andel av utskrivningene ved sykehus enn ved det distriktspsykiatriske tilbudet. Pasienter med affektive lidelser er den største pasientgruppen ved sykehusene målt i antall utskrivninger, og er ved de distriktspsykiatriske tilbud den nest største pasientgruppen. Pasienter med nevrotiske lidelser som hoveddiagnose utgjør om lag samme andel av utskrivingene ved de to institusjonstypene.

Prosentandel av avsluttede opphold etter diagnosegrupper ved ulike institusjonstyper. 2005.

Diagnosegrupper

Utskriv-ninger ved sykehus

Utskrivninger ved distrikts-psykiatriske tilbud

Utskriv-ninger ved sykehjem oa

Alle utskriv-ninger

Prosent

Prosent

Prosent

Prosent

Organiske lidelser

4

1

18

3

Stoffrelaterte lidelser

13

6

5

10

Schizofrenier

20

34

32

25

Affektive lidelser

30

28

21

29

Nevrotiske lidelser

12

14

8

12

Fysiske atferdssyndromer

2

1

0

1

Personlighetsforstyrrelser

8

10

8

9

Andre diagnoser kap F ICD 10

4

3

3

4

Andre diagnoser øvrige kapitler ICD 10

8

3

5

6

Sum prosent

100

100

100

100

Antall utskrivninger med diagnose

17 645

9 197

173

27 015

Antall utskrivninger uten diagnose

1 509

586

0

2 095

Total N 1)

19 154

9 783

173

29 110

 

Datakilde: NPR
1) Utvalg av institusjoner som har mindre enn 20% missing på diagnose for sine utskrivninger.

 

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |