Ventetid i helseregionene
Ventetiden til behandling (for pasienter som står og venter) er uendret fra 1. tertial 2004 til 2005 på nasjonalt nivå. Nedenfor fremgår median ventetid for pasienter som venter på utredning/behandling ved utgangen av 1. tertial 2002 til 2005.

Utviklingen de senere år kjennetegnes ved at det har vært en nedgang i hvor lenge pasientene har ventet på behandling i alle helseregioner. Samtidig observeres det en utjevning i ventetid mellom helseregionene. Median ventetid var i 1. tertial 2005 omtrent lik for befolkningen i alle helseregioner (fra 47 til 54 dager).

Andelen langtidsventende (pasienter som har ventet mer enn 6 måneder) er også relativt lik mellom helseregionene, fra ni til 13 prosent i 1. tertial 2005.
De fagområdene hvor det ved utgangen av 1. tertial 2005 er flest ventende, er ortopedisk kirurgi, øre-, nese- og halssykdommer og kvinnesykdommer. Dette tilsvarer situasjonen ved utgangen av 1. tertial 2004.

Behandling hos private avtalespesialister og ved private sykehus er ikke inkludert i tallene. Årsaken er at private sykehus og avtalespesialister ikke rapporterer ventelistedata til NPR. Dette må tas i betraktning ved sammenligninger av behandlingsrater for befolkningen i ulike deler av landet.

Median ventetid til utredning/behandling (for pasienter som står og venter) ved utgangen av 1. tertial 2002-2005(1) etter pasientens bostedsregion.

Kilde: NPR

1) Sykehuset Vestfold HF og Haugesund sjukehus leverte ikke ventelistedata 1. tertial 2003. Det er derfor ikke presentert tall for helse¬region Sør og Vest for dette tertialet.    

Publisert 5. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |