Korrigerte opphold per årsverk - RHF
Punkttellinger per 31.12 er utgangspunkt for beregning av årsverk. Gjennomsnittet av punktelling i år 1 og i år 2 benyttes som mål på årsverksinnsatsen i år 2.

 Punkttelling på dette tidspunktet i året kan representere en feilkilde i forhold til variasjoner over året, og i så tilfelle ikke reflektere reell ressursbruk. Metode for innsamling av årsverk er også en feilkilde, da overtid ikke registreres. Imidlertid er metoden for å telle årsverk ikke endret fra 2003 til 2004.

Antall årsverk og behandlerårsverk i 2004 er korrigert for årsverk som ikke kan knyttes til DRG-aktiviteten. Dette gjøres ved å benytte samme forhold som mellom totale driftskostnader og driftskostnader til DRG-aktivitet for hver enhet.

Tabellen viser at antall korrigerte opphold per årsverk øker på landsbasis med vel to prosent i forhold til 2003, og at det i 2004 var 26 korrigerte opphold per årsverk. Det henger sammen med en sterkere aktivitetsøkning målt i antall korrigerte opphold enn i antall årsverk.

Det samme er tilfelle for antall korrigerte opphold per behandlerårsverk, dog en noe svakere vekst i 2004 i forhold til året før, med en økning på 0,8 prosent. Det er i overkant av 36 korrigerte opphold per behandlerårsverk på landsnivå.

I Helse Øst, Helse Sør og Helse Vest er det en tilnærmet lik produktivitetsøkning når en ser på antall korrigerte opphold per årsverk, med en økning på om lag 2,7 prosent. I Helse Midt-Norge og i Helse Nord er det derimot en nedgang fra 2003 til 2004. I Helse Sør er det over 30 korrigerte opphold per årsverk, mens det er i underkant av 24 korrigerte opphold per årsverk i Helse Nord. De andre RHF-ene ligger rundt landsgjennomsnittet på 26 korrigerte opphold per årsverk.

Antall korrigerte opphold per behandlerårsverk i Helse Sør øker med 2,4 prosent i forhold til 2003 til 42,1 korrigerte opphold per behandlerårsverk, mens det observeres en nedgang i Helse Nord på 4,3 prosent til 31,6 korrigerte opphold per behandlerårsverk. De andre RHF-ene ligger mellom 34,2 og 36,8 korrigerte opphold per behandlerårsverk, og det er således Helse Sør som skiller seg ut og drar landsgjennomsnittet opp.

Gjennomsnittlig beleggsprosent var i 2004 i underkant av 90 prosent på landsbasis. Beleggsprosenten for døgnoppholdene har gått ned i alle RHF, bortsett fra Helse Nord der det var en svak økning.

Korrigerte opphold per årsverk, korrigerte opphold per behandlerårsverk og beleggsprosent for 2004, samt prosentvis endring fra 2003 til 2004. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

Korrigerte opphold per årsverk

Korrigerte opphold per behandlerårsverk

Beleggsprosent (døgnopphold)

Nivå

Prosent

Nivå

Prosent

Nivå

Pst poeng

Helse Øst RHF

24,7

2,6

34,5

1,0

91,0

-0,5

Helse Sør RHF

30,5

2,7

42,1

2,4

85,9

-1,4

Helse Vest RHF

26,4

2,7

36,8

1,3

92,6

-1,4

Helse Midt-Norge RHF

25,7

-0,6

34,2

-2,1

93,6

-0,2

Helse Nord RHF1

23,8

-1,9

31,6

-4,3

79,0

0,3

Totalt

26,0

2,1

36,2

0,8

89,1

-0,7

1) Årsverkstallene for Universitetssykehuset i Nord-Norge viste en veldig stor økning fra 2002 til 2003. Ved beregninger i dette kapittelet, er årsverkstall for 2003 for UNN beregnet som gjennomsnittet av innrapporterte tall i 2002 og 2004.

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |