Gjennomsnittlig liggetid - RHF
Tabellen viser at gjennomsnittlig liggetid innenfor alle kategorier av opphold går ned fra 2003 til 2004.

Dette gjelder for alle regioner, bortsett fra langtidsopphold i Helse Midt-Norge og Helse Nord. Gjennomsnittlig liggetid for alle opphold er 3,8 dager, og det er en nedgang på 0,2 dager fra 2003.

For alle opphold samlet er liggetiden lengst i Helse Midt-Norge, med en gjennomsnittlig liggetid på 4,2 dager. Helse Sør har kortest gjennomsnittlig liggetid med 3,5 dager.

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold var 5,3 dager i 2004. Det er en nedgang på 0,2 dager fra 2003. Helse Midt-Norge hadde den lengste gjennomsnittlige liggetiden for døgnopphold med 5,8 dager, mens det tilsvarende tallet for Helse Nord, som har kortest liggetid, er 5,0 dager i gjennomsnitt.

På landsbasis er gjennomsnittlig liggetid for langtidsoppholdene omtrent uendret fra 2003 til 2004. Det observeres en nedgang i Helse Sør, og en økning i Helse Midt-Norge og Helse Nord. I Helse Midt-Norge er den gjennomsnittlige liggetiden for langtidsopphold 18,4 dager, mens i Helse Sør ligger den gjennomsnittlige langtidspasienten 16,2 dager.

Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2004, samt endring fra 2003 til 2004. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

Alle opphold1

Døgnopphold2

Normalopphold3

Langtidsopphold4

Gjsn. liggetid 2004

Endring 2003-04

Gjsn. liggetid 2004

Endring 2003-04

Gjsn. liggetid 2004

Endring 2003-04

Gjsn. liggetid 2004

Endring 2003-04

Helse Øst RHF

3,8

-0,2

5,3

-0,2

3,2

-0,1

17,9

0,0

Helse Sør RHF

3,5

-0,2

5,1

-0,2

3,0

-0,1

16,2

-0,1

Helse Vest RHF

3,8

-0,3

5,3

-0,3

3,1

-0,2

16,7

0,0

Helse Midt-Norge RHF

4,2

-0,1

5,8

-0,1

3,3

-0,1

18,4

0,4

Helse Nord RHF

3,6

-0,1

5,0

-0,1

2,9

-0,1

16,8

0,6

Totalt

3,8

-0,2

5,3

-0,2

3,1

-0,1

17,2

0,1

 1) Alle opphold er lik summen av antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).
2) Antall døgnopphold er basert på oppholdstype og ikke liggetid. I tallene inngår derfor døgnopphold med liggetid lik 0. Disse oppholdene er gitt liggetid lik 1.
3) Normalopphold er opphold med liggetid mindre eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet blir gruppert i. Trimpunktet er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.
4) Langtidsopphold er opphold med liggetid større enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet blir gruppert i. Trimpunktet er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG. Trimpunktet ble endret fra og med 2004. Trimpunkt i 2004 er lagt på aktivitetsdata i 2003 for å få sammenlignbarhet.

Publisert 22. november 2005

                © SAMDATA 2007    |