Driftskostnader DRG-virksomhet - RHF
Driftskostnadene per korrigert opphold viser en reduksjon på 1,3 prosent i gjennomsnitt for landet fra 2003 til 2004 (veid gjennomsnitt av helseforetakene). Tallene for 2003 er korrigert som følge av endringer beskrevet i polikliniske takster og nytt tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra.

I Helse Øst, Helse Sør og Helse Vest er det en reel nedgang i driftskostnader per korrigerte opphold, mens det i Helse Midt-Norge og Helse Nord er en økning. I Helse Midt-Norge observeres det en større økning i de totale driftskostnadene enn i de andre helseregionene, og dette resultatet finner vi igjen i driftskostnader per korrigerte opphold.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er falt bort, og dette slår i all hovedsak ut for Helse Nord. Dersom en hadde korrigert for arbeidsgiveravgiften, det vil si tatt den ut i beregningene, hadde Helse Nord hatt en reduksjon i driftskostnader per korrigert opphold på 0,1 prosent fra 2003 til 2004 mot en økning 4,5 prosent dersom ikke korrigert for arbeidsgiveravgift.

Driftskostnader per liggedag øker i alle regioner fra 2003 til 2004, bortsett fra Helse Øst som har en svak reduksjon. Dette har sammenheng med en nedgang i antall liggedager. Helseforetak med forholdsvis korte liggetider i forhold til gjennomsnittet, vil ha en forholdsvis høyere kostnad per liggedag. Driftskostnadene per liggedag øker mest i Helse Nord og henger sammen med økning i arbeidsgiveravgiften. Korrigert for arbeidsgiveravgift observeres også i Helse Nord en svak nedgang i driftskostnader per liggedag fra 2003 til 2004.

For Helse Øst, Helse Nord og til dels også Helse Vest er det forholdsvis liten forskjell mellom relativt kostnadsnivå for korrigerte opphold og det relative kostnadsnivået for liggedager. I Helse Sør derimot er relativt kostnadsnivå for liggedager høyere enn relativt kostnadsnivå for korrigerte opphold. Det motsatte er tilfelle i Helse Midt-Norge. Disse to regionene har henholdsvis kortest og lengst gjennomsnittlig liggetid for alle oppholdene samlet. Jo flere liggedager driftskostnadene til DRG-aktivitet kan deles på, jo lavere blir kostnadene per liggedag og jo lavere blir det relative kostnadsnivået.

Driftskostnader DRG-virksomhet per korrigerte opphold og per liggedag og relativt kostnadsnivå for 2004, samt prosentvis endring fra 2003 til 2004. Regionalt helseforetak.

Regionalt helseforetak

Driftskostnader per korrigerte opphold

Relativt kostnads-

Driftskostnader per liggedag

Relativt kostnads-

Nivå 2004

Prosent endring1

Nivå 2004

Prosent endring1

Helse Øst RHF

26 179

-2,6

0,97

6 836

-0,9

0,97

Helse Sør RHF

26 209

-2,9

0,97

7 495

0,7

1,06

Helse Vest RHF

26 172

-3,2

0,97

6 592

1,5

0,93

Helse Midt-Norge RHF

28 232

2,9

1,05

6 766

4,4

0,96

Helse Nord RHF

30 732

4,5

1,14

8 090

6,0

1,15

Totalt

26 935

-1,3

1,00

7 063

1,4

1,00

1) Tallene for 2003 er inflasjonsjustert med 2,6 prosent.
 

Publisert 22. november 2005

                © SAMDATA 2007    |