Årsverk etter personellkategori
Det har gjennom flere år vært en klar vekst i antall årsverk i norske somatiske sykehus. Også fra 2003 til 2004 er det en netto tilvekst, men denne er på beskjedne 0,5 prosent.

Dette er en noe lavere vekstrate enn hva man har sett i tidligere år, og kan bety at veksten i årsverk ved somatiske sykehus er i ferd med å avta. Det er først og fremst en reell tilbakegang i årsverk innen hjelpepleiere/barnepleier, administrasjon og kontorpersonell, og service- og driftspersonell som sørger for at den totale veksten begrenses.

De øvrige yrkeskategoriene opplever en økning i årsverk fra 2003 til 2004. Det er for eksempel en klar økning i legeårsverk i denne perioden med en vekst på i overkant av fire prosent.

Antall årsverk(1) etter personellkategori ved somatiske sykehus. 2003(2) og 2004. Endringer i antall og prosent.

Personellgrupper

2003

2004

Endringer i antall

Prosentvis endring

Leger

7 592

7 922

330

4,3

Sykepleiere3

24 157

24 543

386

1,6

Hjelpepleiere/barnepleiere

5 115

4 819

-296

-5,8

Annet behandl. personell4

6 772

6 788

16

0,2

Annet pasientretta arbeid5

1 422

1 788

366

25,7

Adm. og kontorpersonell

10 061

9 871

-190

-1,9

Service- og driftspersonell

8 036

7 767

-269

-3,3

Totalt

63 155

63 498

343

0,5

 Kilde: SSB

1 Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår.
2 På grunn av usikkerhet knyttet til innrapporterte tall fra Universitetssykehuset i Nord-Norge i 2003 er disse tallene blitt erstattet av gjennomsnittstall for 2002 og 2004.
3 Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre
4 Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapipersonell, sosionomer og psykologer.
5 Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |