Antall årsverk i prosentandel etter personellkategori

Både leger og sykepleiere økte sin andel av det totalt antall ansatte i somatisk spesialisthelsetjeneste fra 2003 til 2004 med 0,5 prosentpoeng. Administrativt-, drifts- og servicepersonell har redusert sin andel med 0,9 prosentpoeng fra 2003 til 2004. Det har vært en vridning i andelen ansatte fra hjelpepleiere/barnepleiere til annet pasientrettet arbeid som skyldes videreutdanning innenfor barne- og hjelpepleiergruppen.

Antall årsverk(1) i prosentandel etter personellkategori for somatiske sykehus. 2003(2) og 2004. Endringer i prosentpoeng.

Personellgrupper

2003

2004

Endring i prosentpoeng

Leger

12,0

12,5

0,5

Sykepleiere3

38,2

38,7

0,5

Hjelpepleiere/barnepleiere

8,1

7,6

-0,5

Annet behandl. personell4

10,7

10,7

0,0

Annet pasientretta arbeid5

2,3

2,8

0,5

Adm. og kontorpersonell

15,9

15,5

-0,4

Service- og driftspersonell

12,7

12,2

-0,5

Totalt

100,0

100,0

0,0

Kilde: SSB

1 Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår.
2 På grunn av usikkerhet knyttet til innrapporterte tall fra Universitetssykehuset i Nord-Norge i 2003 er disse tallene blitt erstattet av gjennomsnittstall for 2002 og 2004.
3 Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre
4 Omfatter vernepleiere, fysioterapeuter, fysiokjemikere, bioingeniører, radiografer, ergoterapeuter og annet arbeidsterapipersonell, sosionomer og psykologer.
5 Omfatter annet fagutdannet helsepersonell som ikke er spesifisert annet sted i tillegg til ufaglært pleiepersonell.

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |