Totale driftskostnader per innbygger

Når utvikling i kostnader per innbygger betraktes, går det fram at variasjonen i ressursinnsats er stor. Helse Nord RHF og Helse Sør RHF har høyeste nivå på kostnader per innbygger, og bruker henholdsvis 12 165 og 11 732 kroner per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste. Disse to regionene har dermed kostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste som ligger 20 og 16 prosent over landsgjennomsnittet. I Helse Midt-Norge RHF observeres en sterk kostnadsvekst fra 2003 til 2004, og kostnader per innbygger som i 2003 lå omtrent på landsgjennomsnittet ligger nå seks prosent over dette. Helse Vest RHF og Helse Øst RHF har fortsatt lavest ressursinnsats, og bruker henholdsvis 8 984 og 9 129 kr per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste. De regionale variasjonene i kostnader per innbygger har økt, i og med at fire av fem regionale helseforetak har en ressursinnsats som ligger lengre fra landsgjennomsnittet i 2004 sammenlignet med 2003.

Totale driftskostnader per innbygger til somatisk spesialisthelsetjeneste, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2003 og 2004. Kroner målt i faste 2004 kr. Prosentavvik fra landsgjennomsnitt. Regionale helseforetak.

Kroner per innbygger

2003

Prosentavvik fra gjennomsnitt

2004

Prosentavvik fra gjennomsnitt

Prosentvis endring

Helse Øst RHF

9 139

-7,9

9 129

-9,9

-0,1

Helse Sør RHF

11 591

16,8

11 732

15,7

1,2

Helse Vest RHF

8 831

-11,0

8 984

-11,4

1,7

Helse Midt-Norge RHF

10 101

1,8

10 740

6,0

6,3

Helse Nord RHF

11 434

15,3

12 165

20,0

6,4

Sum

9 920

0,0

10 136

0,0

2,2

Kilde: SSB og SINTEF Helse

Publisert 30. november 2005

                © SAMDATA 2007    |