Totale driftskostnader og finansiering

Tabellen viser at totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste øker fra 45,3 mrd kr i 2003 til 46,7 mrd kr i 2004, målt i faste 2004 kr (2003-tall er indeksert med 2,6 prosent). Dette innebærer en realvekst på 3,1 prosent.

Statens finansiering gjennom Innsatsstyrt finansiering (ISF) går ned med 6,3 mrd kr fra 2003 til 2004. Dette skyldes at refusjonssatsen i ISF er redusert fra 60 til 40 prosent. Hvis refusjonssatsen har vært uendret 60 prosent, ville utbetalinger via ISF vært omtrent uendret fra 2003 til 2004 fordi aktivitetsnivået er omtrent uendret.
Polikliniske refusjoner går samtidig ned med 420 mill kr, noe som tilsvarer en reduksjon på ti prosent på landsbasis. Takstene for polikliniske refusjoner reduseres fra 2003 til 2004. Takstreduksjonen innebærer at konsultasjonstakstene reduseres med 35 prosent for konsultasjoner fra og med 01.01.04, og at laboratorie- og røntgentakstene reduseres med og sju prosent fra 01.07.04. Refusjoner for konsultasjonstakster utgjør en langt større andel av polikliniske refusjoner enn laboratorie- og røntgentakstene. Den observerte reduksjonen i regnskapsførte polikliniske refusjoner er derfor lavere enn takstreduksjonen skulle tilsi.
Omlegging av tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra, ved at basistilskuddet som eksisterte i 2003 nå inngår i RHF-enes rammebevilgning, gjør at tilskuddet ikke er sammenlignbart fra 2003 til 2004.

Hvis finansieringskomponentene ISF, polikliniske refusjoner og tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra hadde vært undret fra 2003 til 2004, så ville den samlede kostnadsveksten på 1,4 mrd kr delvis vært finansiert ved økning i polikliniske refusjoner og delvis ved økt bruk av RHF-enes basisramme. På grunn av omlegging av finansieringsordningene, blir kostnadsveksten i praksis dekket inn av økt bruk av basisramme.

Totale driftskostnader til og finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste. 2003 og 2004. Finansiering fordelt på ulike finansieringskomponenter. Millioner kr målt i faste 2004 kr. Prosentandeler og prosentvis endring.

 

 

2003

2004

Prosentvis endring

Mill. Kr.

Prosent-

Mill. Kr.

Prosent-

Totale driftskostnader

45 261

100

46 670

100

3,1

Finansiert av:

 

 

 

 

 

A. Øremerkede aktivitetstilskudd

 

 

 

 

 

Innsatsstyrt finansiering

18 834

41,6

12 523

26,8

-33,5

Polikliniske refusjoner

3 844

8,5

3 443

7,4

-10,4

B. Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra1

2 692

4,6

882

1,9

-67,2

C. Pasientbetaling

681

1,5

810

1,7

19,0

D. Andre refusjoner/tilskudd, salgsinntekter mv.

2 264

5,0

1 847

4,0

-18,4

E. Driftskostnader finansiert av RHF2

16 946

38,4

27 165

57,8

60,3

 Kilde: SSB og SINTEF Helse

1 I 2003 ble dette tilskuddet i SAMDATA benevnt regionsykehustilskudd, og bestod av basistilskudd, tilskudd til forskning, undervisning og særskilte funksjoner. For Helse Sør RHF var dette i 2003 en fiktiv størrelse.
2 Kostnader finansiert av RHF er residualbestemt, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringspostene angitt under A, B, C og D. Dvs at E = Totale driftskostnader – (A+B+C+D).

Publisert 24. november 2005

                © SAMDATA 2007    |