Finansiering i regionene

Hvis refusjonssatsen i ISF forutsettes undret fra 2003 til 2004, ville utbetalingene via ISF øke med fem prosent i Helse Midt-Norge RHF. I Helse Nord RHF ville de derimot blitt redusert med tre prosent. Det vil si at den sterke kostnadsveksten i Helse Midt-Norge RHF delvis ville blitt kompensert gjennom økte utbetalinger via ISF hvis refusjonssatsen forutsettes uendret. Kostnadsveksten i Helse Nord RHF blir i hovedsak finansiert gjennom økt basisramme, men også ved økning av andre tilskudd.

Takstene for polikliniske refusjoner blir redusert fra 2003 til 2004. Hvis aktivitetsnivået forutsettes uendret, skulle dette samlet sett tilsi en reduksjon i utbetalinger fra Rikstrygdeverket på om lag 20-25 prosent. Imidlertid reduseres totale utbetalinger fra Rikstrygdverket kun med ti prosent fra 2003 til 2004. Årsaken til dette kan delvis være økt poliklinisk aktivitet. Kapittel 4 viser at antall polikliniske konsultasjoner øker med 4,1 prosent fra 2003 til 2004. 

På grunn av omlegging av finansieringsordninger har kostnader finansiert av RHF-enes basisramme økt kraftig fra 2003 til 2004. Et gjennomgående trekk er imidlertid at regionene som har en svak kostnadsvekst har en svakere økning i bruk av RHF-ets basisramme – og tilsvarende motsatt for regionene som har en sterkere kostnadsvekst.

Driftskostnader til og finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste. Finansiering fordelt på ulike finansieringsposter. Millioner kr målt i faste 2004 kr. Regionale helseforetak.

Millioner kroner

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Sum1

Totale driftskostnader korrigert for gjestepasientoppgjør

15 101

10 505

8 521

6 935

5 628

46 690

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Øremerkede aktivitetstilskudd

 

 

 

 

 

 

Innsatsstyrt finansiering

4 315

2 659

2 426

1 808

1 315

12 523

Polikliniske refusjoner

1 014

870

598

547

412

3 441

B. Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra

194

240

164

146

137

882

C. Pasientbetaling

217

184

168

122

101

793

D. Andre tilskudd, kurpenger, salgsinntekter mv.

546

337

322

306

269

1 780

E. Driftskostnader finansiert av RHF2

8 815

6 216

4 842

4 006

3 394

27 272

Kilde: SSB og SINTEF Helse

1 Totale driftskostnader summert over regionale helseforetak samsvarer ikke nøyaktig med totale driftskostnader presentert i tabeller for nasjonale tall. Dette skyldes i hovedsak uklarheter rundt gjestepasientoppgjøret. Se definisjoner.
2 Kostnader finansiert av RHF er residualbestemt, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringspostene angitt under A, B, C og D. Dvs at E = Totale driftskostnader – (A+B+C+D).

 Driftskostnader til og finansiering av somatisk spesialisthelsetjeneste. Finansiering prosentvis fordelt på ulike finansieringsposter. 2004. Regionale helseforetak.

Prosentandeler

Helse Øst RHF

Helse Sør RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Sum

Totale driftskostnader korrigert for gjestepasientoppgjør

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Finansiert av:

 

 

 

 

 

 

A. Øremerkede aktivitetstilskudd

 

 

 

 

 

 

Innsatsstyrt finansiering

28,6

25,3

28,5

26,1

23,4

26,8

Polikliniske refusjoner

6,7

8,3

7,0

7,9

7,3

7,4

B. Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentra

1,3

2,3

1,9

2,1

2,4

1,9

C. Pasientbetaling

1,4

1,8

2,0

1,8

1,8

1,7

D. Andre tilskudd, kurpenger, salgsinntekter mv.

3,6

3,2

3,8

4,4

4,8

3,8

E. Driftskostnader finansiert av RHF1

58,4

59,2

56,8

57,8

60,3

58,4

1 Kostnader finansiert av RHF er residualbestemt, og framkommer som totale driftskostnader minus finansieringspostene angitt under A, B, C og D. Dvs at E = Totale driftskostnader – (A+B+C+D).

Publisert 30. november 2005

                © SAMDATA 2007    |