Korrigerte opphold
Korrigerte opphold er en teoretisk størrelse som benyttes for å korrigere for forskjeller i pasientsammensetning mellom sykehusene. Antall korrigerte opphold er beregnet som produktet av indeksen for pasientsammensetning ved et sykehus og antall sykehusopphold.

Dersom et sykehus bare har pasienter med kostnadsvekt lik 1,00, blir denne indeksen lik 1,00, og dermed ble antall korrigerte opphold lik antall innleggelser. Sykehus med relativt sett flere tyngre enn lette DRG-er, målt ved kostnadsvektene, vil få et høyere antall korrigerte opphold enn sykehusopphold. Det motsatte vil være tilfelle dersom sykehuset har en høy andel lette DRG-er. På denne måten benyttes altså DRG-systemet til å gjøre sykehusenes produksjon mer sammenlignbar mellom sykehus.

På landsbasis er indeks for pasientsammensetning 0,99 i 2004.

Andel korrigerte opphold for pasienter som er behandlet ved "eget" helseforetak, andre helseforetak i "egen" region, i andre regioner eller ved private institusjoner. Andel av alle opphold (døgn og dag) i 2003 og 2004 etter pasientenes bostedsregion.

Helseregion
(Pasientenes bosted)

Korrigerte opphold - andel av alle opphold (dag og døgn)

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private inst.

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

65,9

64,4

16,3

17,6

13,6

13,4

4,8

4,6

Helseregion Sør

69,6

69,6

23,9

24,0

3,4

4,0

3,1

2,3

Helseregion Vest

79,4

78,4

14,8

15,3

5,4

5,2

0,4

1,2

Helseregion Midt-Norge

81,1

78,6

11,4

11,8

4,6

4,5

2,9

5,2

Helseregion Nord

72,6

71,6

20,2

20,9

6,6

6,7

0,5

0,8

Totalt

72,1

71,0

17,4

18,0

7,8

7,8

2,7

3,2

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |