Voksne

Her presenteres indikatorer for kapasitetsutnytting i poliklinikker og døgninstitusjoner for voksne. Følgende indikatorer er sentrale:

  • Konsultasjoner per fagårsverk
  • Personell- og behandlerfaktor
  • Utskrivninger per årsverk og per døgnplass
  • Beleggsprosent  

Personellfaktoren gir et estimat på antall årsverk som er tilgjengelig per pasient. Behandlerfaktor viser tilsvarende mål for universitets- og høyskoleutdannet personell. Utskrivninger per døgnplass måler bruken av døgnplassene med hensyn på pasientsirkulasjon, mens beleggsprosenten måler utnyttelsesgraden av døgnplassene.

For nærmere omtale av indikatorene, se datagrunnlag og definisjoner.

 Alle indikatorer presenteres som gjennomsnittstall på nasjonalt og regionalt nivå.

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |