Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge
I 2004 var 39 340 barn og unge under behandling i det psykiske helsevernet, en økning på 14 prosent fra 2003.

Samtlige fem helseregioner hadde vekst i antall behandlede pasienter i 2004. Det var størst økning i pasienter med bosted i helseregion Vest (21 prosent), og lavest vekst i helseregion Nord (11 prosent).

Pasienter i poliklinisk behandling utgjør over 95 prosent av totalt antall behandlede pasienter i psykisk helsevern for barn og unge. Helseregion Midt-Norge har hatt den største veksten i polikliniske pasienter siste år, mens Helse Nord har den laveste veksten. 

Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. 2004.

Bostedsregion

Poliklinisk behandling

Pst endr. fra 2003

Dag-/

Pst endr. fra 20031

Antall pasienter samlet2

Pst endr.

Helseregion Øst

12 583

12,1

980

-

13 448

11,8

Helseregion Sør

7 757

12,4

466

-

8 034

13,4

Helseregion Vest

7 010

20,7

443

-

7 224

20,8

Helseregion Midt-Norge3

4 760

21,4

355

-

4 987

18,6

Helseregion Nord4

5 434

9,8

281

-

5 617

10,6

Totalt5

37 565

14,4

2 534

17,0

39 340

14,2

 

Datakilde: NPR
1) Det knytter seg usikkerhet til kvaliteten på data for døgn- og dagvirksomheten for 2003 og 2004. Derfor presenteres ikke prosent endring fra 2003 til 2004 på helseregionnivå.
2) Antall pasienter samlet sett er lavere enn sum polikliniske pasienter og pasienter med dag/døgnbehandling fordi enkelte pasienter mottar både poliklinisk og dag/døgnbehandling.
3) For Helseregion Midt-Norge benyttes estimerte 2003- og 2004-tall for Sykehuset Levanger BUP avdeling etter avtale med institusjonen. Se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse. Videre er det knyttet usikkerhet i forhold til kvaliteten på data for Sykehuset Namsos BUP.
4) Stokmarknes BUP og BUP poliklinikk Tromsø har ikke rapportert data for 2003. Det benyttes derfor gjennomsnittstall av 2002- og 2004-tall for disse institusjonene under Helseregion Nord ved beregning av prosent endring fra 2003.
5) Totalt mangler 30 pasienter opplysninger om bosted og kan dermed ikke fordeles etter bostedsregion. Disse pasientene er inkludert i totaltall for 2004.

 

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |