To main content

Lisbet Grut

Senior Research Scientist

Lisbet Grut

Senior Research Scientist

Lisbet Grut
Phone: 993 68 151
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1807745

Prosjektet har utviklet en generisk modell for å bidra til bedre tjenester for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Denne rapporten går nærmere inn på trinn 4 i modellen: tiltak, med vekt på utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering...

Year 2020
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1807637

Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker støtte fra flere finansieringskilder. Interkommunale nettver...

Authors Grut Lisbet Lippestad Jan Wilhelm Monkerud Lars Chr. Zeiner Hilde Hatleskog Nesje Kjersti Olsen Dorothy Sutherland Aamodt Per Olaf
Year 2020
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1718236

Rapporten formidler resultater fra en kvalitativ følgeevaluering av innføring av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmeldere. For å styrke implementeringen valgte oppdragsgiver 3 tilby en gruppe fastleger et kurs med oppfølging. Rapporten bygger på datainnsamling fra kurs...

Authors Grut Lisbet Lippestad Jan-W. Rohde Tarald
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1689935

Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuene vis...

Authors Grut Lisbet Lippestad Jan Wilhelm Nesje Kjersti Aamodt Per O Olsen Dorothy Sutherland Monkerud Lars Chr. Zeiner Hilde Hatleskog
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1653947

I dette forprosjektet har temaet vært forankring for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved å skape et kunnskapsgrunnlag for praktisk tjenesteinnovasjon. Prosjektet har vært konsentrert om tre punkter: • Skape et miljø som skal være spydspiss i praktisk innovasjonsarbei...

Authors Grut Lisbet Berntsen Karin
Year 2018
Type Report/thesis