To main content

Lisbet Grut

Senior Research Scientist

Lisbet Grut

Senior Research Scientist

Lisbet Grut
Phone: 993 68 151
Email:
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1957224/

...(ISBN-nummer: 978-82-14-06412-4) I DigiPAS har digitale tavler for pasientsikkerhet og samhandling blitt innført for økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet. IKOS-tavler for pasientsikkerhet og IMATISsamhandlingstavler er innført i hhv to og tre kommuner. Digitale tavler har gitt gevinster...

Year 2021
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1939596/

Rapporten formidler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om ansattes oppfatninger av og holdninger til pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester, gjennomført ved hjelp av den norske validerte versjonen av spørreskjemaet Nursing Home Survey on Patient Safety. Undersøkelsen...

Authors Lisbet Grut Mette Røhne Kathrine Cappelen
Year 2021
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1807745/

Prosjektet har utviklet en generisk modell for å bidra til bedre tjenester for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Denne rapporten går nærmere inn på trinn 4 i modellen: tiltak, med vekt på utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering mellom hhv. spesialist...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1807637/

Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker støtte fra flere finansieringskilder. Interkommunale nettverk og oppfølging fra...

Authors Lisbet Grut Jan Wilhelm Lippestad Lars Chr. Monkerud Hilde Hatleskog Zeiner Kjersti Nesje Dorothy Sutherland Olsen Per Olaf Aamodt
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1718236/

Rapporten formidler resultater fra en kvalitativ følgeevaluering av innføring av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmeldere. For å styrke implementeringen valgte oppdragsgiver 3 tilby en gruppe fastleger et kurs med oppfølging. Rapporten bygger på datainnsamling fra kursdeltagerne. Beslutning...

Authors Lisbet Grut Jan Wilhelm Lippestad Tarald Rohde
Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1689935/

Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuene viser at kommunene lager...

Authors Lisbet Grut Jan Wilhelm Lippestad Kjersti Nesje Per O Aamodt Dorothy Sutherland Olsen Lars Chr. Monkerud Hilde Hatleskog Zeiner
Year 2019
Type Report