Antall pasienter inn og ut av helseregionene
Pasientrettighetsloven trådte i kraft 1. januar 2001. Et viktig element i denne loven er retten til fritt sykehusvalg. Det er vanskelig å tallfeste hvor stor del av økningen som skyldes denne rettigheten, hva som kommer av at det er etablert flere private institusjoner, hva ordningen med kjøp av helsetjenester for personer som går sykemeldt i påvente av behandling har hatt å si (denne ordningen opphørte 1. januar 2006) og hva som er mer tilfeldige variasjoner.

\Den betydeligste endringen i behandlingssted i 2005 sammenlignet med 2004, er knyttet til økningen i opphold ved private sykehus. Økningen var særlig stor for pasienter hjemmehørende i helseregion Øst og i helseregion Vest med henholdsvis 4 417 og 3 085 opphold. Som eneste region var det nedgang i antall opphold ved private institusjoner i helseregion Midt-Norge. Dette var i sterk kontrast til situasjonen året før, hvor helseregion Midt-Norge var den regionen med størst økning. På landsbasis var andel opphold ved sykehus i eget HF-område så godt som uendret fra 2004 til 2005, henholdsvis 75,2 og 75,1 prosent. Ser vi bort fra opphold ved private sykehus, økte antall opphold utenfor egen bostedsregion fra 88 858 i 2004 til 89 867 i 2005. Relativt sett innebar imidlertid dette en svak nedgang, fra 6,8 prosent av totalt antall opphold i 2004 til 6,6 prosent i 2005. Med unntak av de private sykehusene, var det altså svært liten endring i omfanget av behandling utenfor egen bostedsregion fra 2004 til 2005.

Antall dag- og døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2005.

Pasientenes bostedsområde
(Helseregion)

Behandlingssted

Helse Øst
RHF

Helse Sør
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle

Private
komm.

Utenfor
bosted

I alt

Helseregion Øst

387 904

48 596

1 301

1 798

575

4 144

20 933

77 347

465 251

Helseregion Sør

6 993

280 694

2 118

424

259

1 031

5 922

16 747

297 441

Helseregion Vest

1 341

6 708

255 676

726

223

957

6 235

16 190

271 866

Helseregion Midt-Norge

2 263

2 498

1 498

170 958

428

203

8 305

15 195

186 153

Helseregion Nord

1 472

2 775

1 107

2 757

134 449

361

1 080

9 552

144 001

Ugyldig bosted/ utlendinger

1 159

1 186

691

529

442

1

0

4 008

4 008

Bosatt utenfor behandlings-sted

13 228

61 763

6 715

6 234

1 927

6 697

42 475

139 039

 

I alt

401 132

342 457

262 391

177 192

136 376

6 697

42 475

 

1 368 720

Kilde: NPR

Kontaktperson:
{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 21. november 2005

                © SAMDATA 2007    |