Liggedøgn i regionene etter type opphold og innleggelsesmåte

Utviklingen i liggetid avspeiler aktivitetsøkningen ved de somatiske sykehusene i perioden 2004-2005: totalt antall liggedager økte nemlig med 52 830 døgn, noe som tilsvarer en vekst på 1,1 prosent. Et bedre inntrykk av utviklingen får man imidlertid ved å se på liggetidsraten, som tar hensyn til befolkningstallet, og denne økte samlet sett fra 1 051 til 1 054, dvs. med bare 0,3 prosent. Utviklingen i liggetid er dermed motsatt av for 2003-2004, da den samlede liggetidsraten gikk ned med 1,3 prosent.

Det har vært en økning i liggetidsraten i alle regioner med unntak av helseregion Midt-Norge, der den gikk ned med 1,7 prosent. At vi finner en nedgang her henger nok dels sammen med at helseregion Midt-Norge, som vi har sett, også skiller seg ut med en lavere aktivitetsvekst enn de andre regionene. I helseregion Nord økte liggetidsraten med 1,9 prosent, mens veksten var under en prosent i de tre resterende regionene. At det er helseregion Øst som i 2005 har den laveste samlede liggetidsraten er i samsvar med tidligere år, og må tilsvarende ses i sammenheng med at regionen er den med lavest aktivitet i forhold til folketallet. Gjør vi en lignende sammenligning av aktivitet og liggetidsrater også for de andre regionene avdekkes et annet interessant poeng: Helseregion Sør har i 2005 2 prosent lavere liggetidsrate enn helseregion Midt-Norge og 2,9 prosent lavere liggetidsrate enn helseregion Nord, til tross for at regionen har størst aktivitet av alle, og henholdsvis 13,3 og 6 prosent større aktivitet enn i de to nevnte regioner. Årsaken til dette er omfanget av dagbehandling som er høyest i helseregion Sør, sammenlignet med de andre regionene.

Tabellen viser også liggetidsrater i regionene fordelt på elektive opphold og øyeblikkelig hjelp. Som det fremgår, skyldes reduksjonen i samlet liggetidsrate i helseregion Midt-Norge at regionen hadde 7,5 prosent lavere liggetid for elektive opphold. Tilsvarende tall for helseregion Nord er -3,1 prosent, mens både helseregion Øst og helseregion Sør hadde en nedgang på rundt 2 prosent. Helseregion Vest skiller seg dermed fra de øvrige regionene med en økning i liggetidsrate for elektive opphold per 1 000 innbyggere på over 2 prosent.

Helseregion Vest skiller seg også fra de øvrige regionene når det gjelder opphold innenfor øyeblikkelig hjelp, men da med motsatt fortegn: mens liggetidsraten gikk ned med 2,6 prosent i helseregion Vest fra 2004 til 2005, opplevde de andre regionene en økning i størrelsesorden 0,4-5,2 prosent. Det samme mønsteret finner vi også for liggetidsrater for døgnopphold for øyeblikkelig hjelp innen medisinske DRG’er.

Sum liggedøgn i regionene i 2004 og 2005 etter type opphold og innleggelsesmåte.  Forbruksrater per 1000 innbyggere og sum faktisk antall liggedøgn.

Helseregion Pasientenes bosted

Liggetidsrate

Alle opphold døgn/dag

Liggetidsrate

Elektive døgnopphold

Liggetidsrate

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Liggetidsrate

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold, med. DRG

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

987

991

282

277

567

570

426

430

1 632 796

1 656 154

466 966

462 439

938 685

952 277

703 975

719 147

Helseregion Sør

1 093

1 104

367

360

558

570

423

430

978 436

993 155

328 949

324 270

500 008

512 960

378 672

386 841

Helseregion Vest

1 024

1 029

300

306

593

578

430

421

971 336

984 812

284 080

292 506

562 852

553 053

407 455

402 624

Helseregion Midt-Norge

1 147

1 127

316

292

673

681

498

510

740 817

731 789

203 938

189 683

434 443

442 192

321 348

331 106

Helseregion Nord

1 117

1 137

322

312

651

684

479

505

516 614

526 384

148 910

144 284

300 985

316 623

221 386

233 574

Ureg./ utlendinger

(12 494)

(13 029)

(959)

(847)

(10 765)

(11 576)

(13 029)

(7 191)

Totalt

1 051

1 054

311

305

594

598

441

447

 

4 852 493

4 905 323

1 433 802

1 414 029

2 747 738

2 788 681

2 045 865

2 080 483

Kilde: NPR

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |