Bruk av sykehustjenester i regionene etter innleggelsesmåte og type behandling

Om man splitter opp elektive opphold og øyeblikkelig hjelp i kirurgiske og medisinske DRG’er, er økningen i elektive opphold større innenfor medisinske enn kirurgiske DRG’er. Dette samsvarer med endringen fra 2002-2004. I faktiske tall økte opphold innen elektive medisinske DRG’er med 35 594, noe som tilsvarer 8,5 prosent. Tilsvarende tall for elektive kirurgiske DRG’er er 14 196 opphold og 4,5 prosent.

Også innenfor opphold relatert til øyeblikkelig hjelp finner vi et tilsvarende bilde: mens opphold innenfor kirurgiske DRG’er sank med 0,5 prosent (402 opphold), økte oppholdene innenfor medisinske DRG’er med 3,4 prosent (14 499 opphold).

Økningen i elektive opphold innenfor medisinske DRG’er er større enn kirurgiske DRG’er i alle helseregioner. Veksten er størst i helseregion Vest med 10,7 prosent flere opphold per 1 000 innbyggere, og minst i helseregion Midt-Norge med 1,9 prosent flere opphold. Det er også store regionale forskjeller innenfor kirurgiske DRG’er av elektive opphold: mens helseregion Midt-Norge hadde en nedgang i forhold til folketallet på 4,1 prosent, økte forbruksraten i helseregion Vest med 9 prosent.

For øyeblikkelig hjelp er det en økning innenfor medisinske DRG’er i alle regioner, varierende fra 1,4 prosent i helseregion Øst til 4,5 prosent i helseregion Midt-Norge. For kirurgiske DRG’er relatert til øyeblikkelig hjelp er bildet motsatt: med unntak for helseregion Midt-Norge, som hadde en økning på 4,4 prosent, har antallet slike opphold per 1 000 innbyggere gått ned med mellom 0,9 og 3,4 prosent.

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2004 og 2005 etter innleggelsesmåte og type behandling. Forbruksrater per 1 000 innbyggere og antall opphold.

Helseregion Pasientenes bosted

Elektive opphold

Øyeblikkelig hjelp

Kirurgisk DRG

Medisinsk DRG

Kirurgisk DRG

Medisinsk DRG

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

62

66

84

91

17

17

89

90

103 308

110 843

138 969

152 531

28 622

27 932

147 574

151 224

Helseregion Sør

73

75

117

129

18

17

94

97

65 239

67 682

105 134

115 783

15 753

15 624

84 142

87 656

Helseregion Vest

65

71

79

87

17

17

93

95

62 011

68 163

74 543

83 222

16 215

16 203

88 594

90 888

Helseregion
Midt-Norge

78

75

82

84

18

19

92

96

50 230

48 401

53 152

54 436

11 909

12 497

59 407

62 412

Helseregion Nord

70

70

101

104

21

21

99

103

32 524

32 414

46 831

48 326

9 861

9 701

45 859

47 651

Ureg./utlendinger

(169)

(174)

(384)

(309)

(792)

(793)

(2 400)

(2 644)

Totalt

68

71

91

98

18

18

92

95

313 481

327 677

419 013

454 607

83 152

82 750

427 976

442 475

Kilde: NPR

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

 

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |