Bruk av sykehustjenester etter type opphold
Det er fortsatt store forskjeller i bruk av sykehustjenester mellom helseregionene. I absolutte tall er det helseregion Vest som har hatt den største økningen med totalt 16 254 opphold og 6,4 prosent. Mye av denne økningen skyldes at regionen har den sterkeste veksten i dagbehandlinger av alle regionene, på hele 14,5 prosent. Den faktiske totalveksten er lavest i helseregion Midt-Norge og helseregion Nord, der antall opphold økte med 2 032 og 2 461; henholdsvis 1,1 og 1,7 prosent.

Tabellen viser aktiviteten i sykehusene som forbruksrater per 1 000 innbyggere, og det er i 2005 fortsatt helseregion Sør og helseregion Nord som har flest opphold i forhold til folketallet; henholdsvis 331 og 311 opphold per 1 000 innbyggere. Sistnevnte region ligger på topp når det gjelder raten for døgnopphold, men helseregion Sør har den høyeste raten for dagbehandlinger. Målt som samlet antall opphold per 1 000 innbyggere er det helseregion Øst som har de laveste forbruksratene, både for døgnopphold og dagbehandling. Når det gjelder endring i forbruksrater fra 2004 til 2005 hadde både helseregion Sør og helseregion Vest en økning i totalt antall opphold per 1 000 innbyggere på over 5 prosent, mens helseregion Øst hadde en vekst på 4,2 prosent. I helseregion Nord økte samlet forbruksrate med 1,7 prosent, mens veksten var minst i helseregion Midt-Norge, med en økning på 0,6 prosent i antall opphold per 1 000 innbyggere.

For polikliniske konsultasjoner er det helseregion Midt-Norge og helseregion Nord som utmerker seg med det høyeste forbruket: mens raten for befolkningene i de andre regionene ligger på mellom 699 og 726 konsultasjoner per 1 000 innbyggere, er den på 830 konsultasjoner i helseregion Midt-Norge og 879 konsultasjoner i helseregion Nord. Det er imidlertid de tre andre regionene som har størst økning fra 2004 til 2005: antall konsultasjoner per 1 000 innbyggere økte med 3,1 prosent i helseregion Øst, 2,5 prosent i helseregion Vest og 1,9 prosent i helseregion Sør. Tilsvarende endringer i helseregion Nord og helseregion Midt-Norge var på henholdsvis 1 og -1,4 prosent. Det er imidlertid verdt å merke seg at omfanget av polikliniske konsultasjoner nødvendigvis vil avspeile tilgangen på private avtalespesialister, noe som til dels vil bidra til å forklare de regionale variasjonene.

Bruk av sykehus i regionene i 2004 og 2005 etter type opphold. Forbruksrater per 1 000 innbyggere og antall opphold.

Helseregion Pasientenes bosted

Døgnopphold

Dagbehandling

Samlet antall opphold

Polikliniske konsultasjoner

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

175

176

 92

102

267

 278

 687

 709

289 894

294 396

152 114

170 855

442 008

465 251

1 137 186

1 184 530

Helseregion Sør

190

194

 125

137

315

331

712

726

170 011

174 520

111 725

122 921

281 736

297 441

637 614

653 296

Helseregion Vest

 175

 177

 94

 107

 269

284

682

699

166 060

169 330

89 552

102 536

255 612

271 866

646 497

668 456

Helseregion Midt-Norge

 184

 184

 101

 102

285

287

842

830

118 646

119 717

65 475

66 436

184 121

186 153

543 736

538 875

Helseregion Nord

200

 201

 106

 110

306

 311

871

879

92 636

93 045

48 904

50 956

141 540

144 001

402 797

406 772

Ureg./ utlendinger

(3 343)

(3 573)

(492)

(435)

(3 835)

(4 008)

(6 558)

(6 382)

Totalt

182

183

102

111

283

294

731

744

840 590

854 581

468 262

514 139

1 308 852

1 368 720

3 374 388

3 458 478

Kilde: NPR

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

 

Publisert 9. november 2005

                © SAMDATA 2007    |