Bruk av sykehustjenester etter innleggelsesmåte

Det har vært en økning både i elektive opphold og opphold innenfor øyeblikkelig hjelp. I 2005 var det totalt 49 500 flere elektive opphold enn i 2004, noe som innebærer en økning på 6,7 prosent. Opphold innenfor øyeblikkelig hjelp økte med 13 046 fra 2004 til 2005; dvs. med 2,5 prosent. Tilsvarende økning i elektive opphold og øyeblikkelig hjelp for perioden 2003-2004 var på henholdsvis 4,7 prosent og tre prosent.

Med unntak av i helseregion Midt-Norge har det vært en økning i elektive opphold i alle regioner. Målt som forbruksrater per 1 000 innbyggere har økningen vært størst i helseregion Vest, med en endring på 13,9 prosent, etterfulgt av helseregion Øst og helseregion Sør med henholdsvis 7,4 og 4,7 prosent flere opphold per 1 000 innbyggere. I Helseregion Nord var antall elektive opphold i forhold til folketallet så godt som uendret (0,6 prosent), mens helseregion Midt-Norge altså opplevde en nedgang på 2,5 prosent.

Mens økningen i elektive opphold var større enn øyeblikkelig hjelp både i helseregion Øst, helseregion Sør og helseregion Vest, er bildet motsatt for helseregion Midt-Norge og helseregion Nord. I helseregion Øst var det ingen endring i antall opphold per 1 000 innbyggere til øyeblikkelig hjelp, i helseregion Vest var det en nedgang på 1,7 prosent, og i helseregion Sør en økning på 5,4 prosent. I helseregion Midt-Norge økte forbruksraten for øyeblikkelig hjelp med 6,5 prosent og i helseregion Nord med 3,2 prosent.

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2004 og 2005 etter innleggelsesmåte. Forbruksrater per 1 000 innbyggere og antall opphold. 

Helseregion Pasientenes bosted

Elektive opphold

 

Døgn og dag

Øyeblikkelig hjelp

 

Døgn og dag

Fødsler per 1 000 kvinne 16-49 år1

Døgn og dag

Friske nyfødte per
1 000 innb. 0 år2

Døgn og dag

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

147

158

110

110

55

54

709

716

243 403

264 438

181 099

183 740

21 430

21 397

15 069

15 211

Helseregion Sør

191

200

112

118

50

50

697

686

170 917

183 789

102 171

105 864

10 049

9 906

6 980

6 863

Helseregion Vest

144

164

119

117

59

58

733

705

136 825

151 676

110 165

111 672

12 686

12 694

9 283

8 934

Helseregion Midt-Norge

161

157

110

116

55

55

773

768

103 690

103 066

72 284

75 494

7 820

7 781

5 988

5 953

Helseregion Nord

172

173

126

130

54

53

813

792

79 512

80 948

58 198

59 951

5 446

5 384

4 312

4 201

Ureg./ utlendinger

(554)

(484)

(3 218)

(3 460)

(90)

(95)

(50)

(61)

Totalt

159

169

114

116

55

54

732

724

 

734 901

784 401

527 135

540 181

57 521

57 257

41 682

41 223

Kilde: NPR

1 Fødsler er definert som DRG 370-375, 382.
2 Friske nyfødte er definert som DRG 391.

Kontaktperson
{DynamicContent:Ansatt link}


Datagrunnlag og definisjoner pasientdata

 

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |