Bruk av sykehustjenester i regionene etter innleggelsesmåte og type behandling
Når det gjelder økning i elektive opphold, er denne høyere innenfor medisinske DRG-er enn innenfor kirurgiske DRG-er, hvilket er i samsvar med endringen fra 2002-2003. For pasienter bosatt i alle helseregioner, med unntak for helseregion Midt-Norge, er økningen større i elektive opphold definert til medisinske enn til kirurgiske DRG-er.

For elektive opphold i kirurgiske DRG-er er det helseregion Midt-Norge som har den høyeste raten, med 77 opphold per 1000 innbyggere. Helseregion Øst har 61 opphold per 1000 innbyggere.

Det er befolkningen i helseregion Sør som har den høyeste raten for elektive opphold i medisinske DRG-er, i alt 112 per 1 000 innbyggere etterfulgt av helseregion Nord med 100 opphold per 1000 innbyggere. Imidlertid har økning i antall elektive opphold i medisinske DRG-er vært større i helseregion Sør enn i helseregion Nord. Helseregion Midt-Norge har 80 opphold per 1000 innbyggere i medisinske DRG-er, og helseregion Vest har 81.

Når det gjelder ø-hjelpsopphold (øyeblikkelig hjelp) er det relativt stabilt mellom helseregionene både for kirurgiske DRG-er og medisinske DRG-er. Det observeres imidlertid en noe høyere rate i helseregion Nord. For ø-hjelpsopphold kirurgiske DRG-er er det 17 opphold per 1000 innbyggere, mot 16 i 2003, og for medisinske DRG-er er det 84 opphold per 1000 innbyggere, mot 82 i 2003.

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2003 og 2004 etter innleggelsesmåte og type behandling. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere.

Helseregion

Pasientenes bosted

Elektive opphold

Kir. DRG

Elektive opphold

Med. DRG

Ø-hjelps-opphold

Kir. DRG

Ø-hjelps-opphold

Med. DRG

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

62

61

79

83

15

16

77

81

Helseregion Sør

73

71

103

112

15

16

85

86

Helseregion Vest

59

63

72

81

16

16

84

84

Helseregion Midt-Norge

67

77

75

80

17

17

81

81

Helseregion Nord

70

69

98

100

18

20

87

89

Ureg./utlendinger

(179)

(169)

(270)

(381)

(743)

(782)

(2 321)

(2 329)

Totalt

65

66

84

89

16

17

82

84

(N=)

(297 796)

(305 664)

(382 695)

(412 510)

(73 245)

(76 862)

(375 498)

(387 010)

Kilde: NPR

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |