Antall ventende i helseregionene

Figuren viser at det er færrest ventende blant befolkningen i helseregion Øst og flest ventende i helseregion Nord per 1. tertial 2006, henholdsvis 32 og 58 ventende per 1 000 innbyggere. Dette bildet tilsvarer situasjonen i 2004 og 2005. Antall ventende har likevel gått ned fra 2005 til 2006 i helseregion Nord, fra hhv 64 til 58 per 1 000 innbyggere.

Ventetiden til behandling (for pasienter som venter på behandling) er så godt som uendret fra 1. tertial 2004 til 1. tertial 2006 på nasjonalt nivå, og ligger nå på 52 dager (se figur 9.2). Nedenfor fremgår median ventetid for pasienter som står og venter på utredning/ behandling ved utgangen av 1. tertial 2004 til 2006.

Antall ventende(1) per 1000 innbyggere, per 1. tertial 2004-2006(2) etter pasientens bostedsregion.

 

Kilde: NPR

1) Når det refereres til antall ventende gjelder dette tallet både ventende til utredning og ventende til eventuell behandling dvs. både poliklinikk, dagbehandling og innleggelse.

2) Det foreligger ikke tall for antall ventende per 1. tertial 2006 for Helse Førde. Antall ventende per 1000 innbyggere i Helse Vest og landet totalt i denne perioden inkluderer et estimat for antall ventende i Helse Førde på 5800 pasienter, basert på tallene for mars 2006. Det var en feil med datagrunnlaget for Helse Bergen i 2005. Det presenteres derfor ikke tall for 2005 i Helse Vest.

Publisert 5. desember 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

 

                © SAMDATA 2007    |