Driftskostnader per liggedag for DRG-opphold - RHF
Driftskostnader per liggedag eksklusiv kapitalkostnader var i 2005 kr 7 141 på landsbasis, og driftskostnad per liggedag inklusiv kapitalkostnader var kr 8 033. Drifts¬kostnader per liggedag vil være lavere jo flere liggedager et gjennomsnittsopphold har, da det er flere dager å fordele kostnaden på.

Det relative kostnadsnivået målt med driftskostnader per liggedag var lavest i Helse Vest i 2005, med en kostnad på kr 7 316 per liggedag inklusiv kapitalkostnader, og det er også i Helse Vest det var lavest driftskostnad per opphold. I Helse Nord er det motsatte tilfellet; de har de høyeste kostnadene både per korrigerte opphold og per liggedag.

Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2005 og prosentvis endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Regionalt helseforetak

Driftskostnader per liggedag

Driftskostnader per liggedag inkl kapital

Nivå 2005

Prosent endring
2004-051

Relativt kostnadsnivå

Nivå 2005

Relativt kostnadsnivå

Helse Øst RHF

7 100

5,6

0,99

7 933

0,99

Helse Sør RHF

7 387

-0,9

1,03

8 481

1,06

Helse Vest RHF

6 496

0,2

0,91

7 316

0,91

Helse Midt-Norge RHF

7 018

6,3

0,98

7 725

0,96

Helse Nord RHF

8 108

2,1

1,14

9 105

1,13

Totalt

7 141

2,6

1,00

8 033

1,00

Datakilde: SSB og NPR

1 Tallene for 2004 er inflasjonsjustert med 2,6 prosent.

Publisert 22. november 2005

                © SAMDATA 2007    |