Andel forskjellige typer opphold - RHF
I 2005 var andel døgnopphold av det samlede antall opphold 63,2 prosent, og det var en nedgang fra 64,9 prosent i 2004. Dette er fortsettelse av en trend, og skyldes en fortsatt relativ vekst i antall dagbehandlinger og opphold med kort liggetid.

Andel døgnopphold er lavest, som tidligere år, i Helse Sør der 59,3 av oppholdene var døgnopphold. Det skyldes en høyere andel dagopphold i Helse Sør enn i de andre helseregionene. Helse Midt-Norge har den høyeste andel døgnopphold med 65,3 prosent av oppholdene.

Andel langtidsopphold gikk også ned fra 2004 til 2005, og 4,5 prosent av oppholdene defineres som langtidsopphold og har en liggetid over trimpunkt i 2005. Helse Vest har den største nedgangen i andel langtidsopphold fra 5,4 prosent i 2004 til 4,9 prosent i 2005. Også når det gjelder langtidsopphold er det Helse Sør og Helse Midt-Norge som er ytterpunktene, med henholdsvis andel langtidsopphold på 3,7 og 5,7 prosent.

Av det totale antall liggedager er 8,9 prosent liggedager utover trimpunkt, såkalte langtidsliggedager. Dette er en nedgang fra 9,5 prosent i 2004. Det er forholdsvis store variasjoner mellom helseregionene når det gjelder andel langtidsliggedager og utvikling fra 2004. I Helse Sør er åtte prosent av liggedagene knyttet til liggedager over trimpunkt, og i Helse Midt-Norge er 11 prosent av liggedagene langtidsliggedager. Utviklingen fra 2004 tyder på at andel langtidsliggedager i de to helseregionene nærmer seg hverandre, da Helse Sør har den minste reduksjonen i andel fra 2004 og Helse Midt-Norge den største reduksjonen. Det er døgnoppholdene som kan medføre liggetid over trimpunkt, og en høyere andel dagopphold vil trekke denne muligheten for langtidsliggedager ned. Ved å sammenholde liggetiden for normalopphold, andel langtidsliggedøgn og liggetid totalt kan en få et inntrykk av årsakene til variasjoner i den totale liggetiden.

Andel polikliniske inntekter sier noe om omfanget av poliklinisk aktivitet i helseforetakene. Andel polikliniske inntekter sett i forhold til totale driftskostnader til DRG-aktivitet  har gått ned fra 12,8 prosent i 2004 til 12 prosent i 2005. Dette henger sammen med en nedgang i utbetalte polikliniske refusjoner fra Rikstrygdeverket i 2005 i forhold til 2004, se tabell 6.15. Andel polikliniske inntekter sett i forhold til driftskostnader til DRG-aktivitet er lavest i Helse Nord med en andel på 11 prosent, og høyest i Helse Midt-Norge med 13 prosent. Andel polikliniske innekter har gått mest ned i Helse Nord fra 2004 til 2005, en nedgang på 1,8 prosentpoeng. I Helse Sør og Helse Vest observeres det kun en svak nedgang i denne andelen fra 2004 til 2005.

Andel døgnopphold, langtidsopphold, langtidsliggedager og polikliniske inntekter 2004 og 2005. Regionale helseforetak.

Regionalt helseforetak

Andel døgnopphold1

Andel langtidsopphold

Andel langtids-liggedager

Andel polikliniske inntekter2

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helse Øst RHF

66,3

64,0

4,6

4,2

8,7

8,2

12,5

11,2

Helse Sør RHF

60,8

59,3

4,0

3,7

8,3

8,0

12,5

12,4

Helse Vest RHF

66,8

64,8

5,4

4,9

10,2

9,2

12,6

12,5

Helse Midt-Norge RHF

66,6

65,3

6,1

5,7

12,1

11,0

14,2

13,0

Helse Nord RHF

65,4

64,8

4,9

4,9

9,2

10,0

13,0

11,2

Totalt

64,9

63,2

4,8

4,5

9,5

8,9

12,8

12,0

Datakilde: SSB og NPR

1 Andel døgnopphold er beregnet som forholdet mellom antall døgnopphold (etter oppholdstype) og samlet antall opphold.

2 Andel polikliniske inntekter av totale driftskostnader til DRG-aktivitet ekskl kapitalkostnader. Driftskostnader inkl kapital ble ikke beregnet for 2004.

Publisert 22. november 2005

                © SAMDATA 2007    |