Pasientstrømmer
En av målsetningene med opprettelsen av regionale helseforetak (Ot.prp. nr. 66, 2000-2001), var å samordne helsetjenesten innenfor den enkelte helseregion og gjennom funksjons- og oppgavefordeling søke å effektivisere ressursutnyttelsen.

Endringer i den enkelte pasients rettighet til helsehjelp og endret organisering av spesialisthelsetjenesten gjør at det er interessant å følge bevegelser i pasientstrømmer innenfor og mellom helseregionene.

Pasientstrømmene ut av regionene har tradisjonelt vært relativt små, dersom vi ser bort fra den avtalefestede bruken av Riks- og Radiumhospitalet for pasienter fra helseregion Øst. Økningen i bruk av private sykehus har imidlertid medført en økning i pasientstrømmene.

Det er her lagt vekt på å vise andelen pasienter som behandles på helseforetak innenfor og utenfor den enkelte region. Behandling på private sykehus regnes som behandling utenfor regionen, uavhengig av det private sykehus sin geografiske lokalisasjon. Medregnet i pasientstrømmene er dag- og døgnbehandling.

Informasjonen er delt inn i følgende kategorier:

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |