Tiltak per fagårsverk og per pasient, samt pasienter per fagårsverk

Alle regionene hadde vekst i antall fagårsverk ved poliklinikkene i 2005. Antall tiltak per fagårsverk økte i alle regioner med unntak av Helse Midt-Norge, der det fant sted en mindre reduksjon.  Antall pasienter per fagårsverk på landsbasis økte med nær to prosent i forhold til 2004.

Det fant sted 14 tiltak per pasient i 2005, en økning på to prosent fra 2004. Det er små forskjeller i antall tiltak per pasient mellom regionene. Helse Sør RHF skiller seg ut med høyt antall tiltak – og høyt antall pasienter per fagårsverk, henholdsvis 505 og 40.

Tiltak per fagårsverk og per pasient, pasienter per fagårsverk i poliklinikker for barn og unge. Regionale helseforetak. 2005 og endring fra 2004.

 

Sum tiltak per fagårsverk i 2005

Pst endring 2004-2005

Sum tiltak per pasient i 2005

Pst endring 2004-2005

Pasienter per fagårsverk i 2005

Pst endring 2004-2005

Helse Øst RHF

416

1,5

14,5

2,8

28,8

-1,3

Helse Sør RHF

505

14,7

12,7

6,1

39,7

8,1

Helse Vest RHF

377

0,5

14,0

3,5

27,0

-2,9

Helse Midt-Norge RHF

359

-0,4

12,9

-2,5

27,8

2,2

Helse Nord RHF

414

6,6

12,7

-0,8

32,5

7,4

Totalt

414

4,1

13,5

2,2

30,6

1,8


Datakilde: SSB og NPR 

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |