Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge

Sett i forhold til innbyggertallet har Helse Nord den høyeste personelldekningen i det psykiske helsevernet for barn og unge. Dette gjelder både totalt og for de fleste personellkategorier. Helse Vest har det laveste antall årsverk totalt per innbygger blant regionene.  Personelldekningen av psykiatere og sosionomer er lavest i denne regionen. Helsepersonell med høyskoleutdanning utgjør den største personellkategorien sett i relasjon til barne- og ungdomsbefolkningen for samtlige regioner, mens det er lavest dekning av ”annet personell”.

Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge. Etter personellkategori og regionalt helseforetak.  Årsverk per 10 000 innbyggere 0-17 år. 2005.

RHF

Psyki-atere

Andre leger

Psyko-loger

Sosio-nomer

Annet helsepers med høysk.utd

Annet helse-personell

Annet personell

Totalt

Helse Øst RHF

1,5

1,0

6,3

3,3

14,1

1,7

5,1

33,1

Helse Sør RHF

1,1

1,1

5,2

2,6

9,1

1,2

5,6

25,8

Helse Vest RHF

0,8

1,2

6,9

1,9

10,7

0,9

2,5

24,9

Helse Midt-Norge RHF

1,1

1,5

4,7

3,2

11,1

0,3

4,6

26,4

Helse Nord RHF

1,3

1,7

7,3

6,3

14,2

1,0

5,0

36,8

Totalt

1,2

1,2

6,1

3,1

12,0

1,1

4,6

29,3

 

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |