Fordeling av årsverk i psykisk helsevern

Helse Nord satser, med en andel på nær 20 prosent av den samlede personellinnsatsen, relativt sett mer på tjenester til barn og unge enn de øvrige regionale foretakene. Andelen av årsverkene til barn og unge ligger ellers mellom 16 og 17 prosent ved de øvrige helseforetakene.

Fordeling av årsverkene i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionale helseforetak. Prosentandeler. 2005.

RHF

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern samlet

Helse Øst RHF

16,5

83,5

100

Helse Sør RHF

17,2

82,8

100

Helse Vest RHF

16,2

83,8

100

Helse Midt-Norge RHF

16,4

83,6

100

Helse Nord RHF

19,9

80,1

100

Totalt

16,8

83,2

100


Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |