Årsverk i psykisk helsevern

Det har samlet sett vært en økning i personellinnsatsen på 3,0 prosent fra 2004 til 2005. Økningen er markert sterkere for tjenester til barn og unge (6,1 prosent) enn til tjenester for voksne (2,4 prosent). Helse Sør har hatt en svak nedgang i personellinnsatsen totalt, selv om innsatsen overfor barn- og unge har økt mer enn gjennomsnittet for landet. Alle de øvrige regioner har hatt vekst i personellinnsatsen, sterkest i Helse Midt-Norge med 5,1 prosent.

Årsverk i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionale helseforetak. Absolutte tall og prosent endring fra 2004 til 2005.

RHF

Årsverk for barn og unge

Årsverk for voksne

Årsverk samlet

2005

Prosent endring fra 2004

2005

Prosent endring fra 2004

2005

Prosent endring fra 2004

Helse Øst RHF1)

1 242

5,3

6 280

4,5

7 522

4,6

Helse Sør RHF2)

543

6,7

2 609

-3,2

3 152

-1,6

Helse Vest RHF3)

603

6,0

3 116

0,3

3 719

1,1

Helse Midt-Norge RHF

410

11,5

2 090

4,0

2 500

5,1

Helse Nord RHF

405

2,8

1 630

5,5

2 035

4,9

Modum Bad4)

 

 

182

6,7

182

6,7

Totalt1)

3 203

6,1

15 907

2,4

19 110

3,0


Datakilde: SSB
1) Utviklingstallene er korrigert for en rusavdeling ved Akershus Universitetssykehus (25,38 årsverk) som fra 2005 rapporteres via russektoren.
2) Utviklingstallene er korrigert for at personell fra Barne- og ungd.psyk. seksjon Rikshospitalet (13,5 årsverk) er trukket ut av 2004-tallene. Dette fordi de ikke rapporterer tall til SAMDATA Psykisk helsevern separat lenger, men regnes inn under Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF i SAMDATA Somatikk.
3) Utviklingstallene er korrigert for en rusavdeling ved ARP Eikely (18,9 årsverk) som fra 2005 rapporteres via russektoren.
4) Modum Bads nervesanatorium er en privat institusjon uten tilknytning til regionale helseforetak. Poliklinikken rapporterer fra 2003 under Helse Sør.

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |