Fordeling av årsverk i psykisk helsevern

Helse Nord satser, med en andel på over 20 prosent av den samlede personellinnsatsen relativt sett mer på tjenester til barn og unge enn de øvrige regionale foretakene. Lavest andel av årsverkene til disse tjenestene hadde Helse Vest og Helse Midt-Norge, begge med en andel på 15,5 prosent.

Fordeling av årsverkene i det psykiske helsevernet til tjenester for barn og unge og til tjenester for voksne. Regionale helseforetak. Prosentandeler. 2004.

RHF

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern

Sum

Helse Øst RHF

16,4

83,6

100

Helse Sør RHF

16,2

83,8

100

Helse Vest RHF

15,4

84,6

100

Helse Midt-Norge RHF

15,5

84,5

100

Helse Nord RHF

20,3

79,7

100

Sum landet

16,3

83,7

100

 

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |